Toi­mit­ta­jal­ta: Unelmauutisia

Meil­le toi­mit­ta­jil­le esi­te­tään sil­loin täl­löin toi­vei­ta, että kir­joit­tai­sim­me vain hyviä tai posi­tii­vi­sia uuti­sia. Aina ei ilme­ne se, halu­taan­ko mei­dän sul­ke­van sil­mäm­me ikä­vil­tä uuti­sil­ta vai toi­vo­taan­ko asioi­den hyvien puo­lien etsimistä.

Oli­si tie­tys­ti iha­na tilan­ne, että sai­si kir­joit­taa asioi­den ole­van jär­jes­tyk­ses­sä. Voi­si ker­toa, että kai­kil­la on ter­veyt­tä, ruo­kaa, töi­tä, muka­via ihmis­suh­tei­ta ja niin edel­leen. Sai­si otsi­koi­da jut­tui­hin­sa, että ilmas­to ja talous ovat kun­nos­sa, ketään ei kiusa­ta, sodat ovat lop­pu­neet, kaik­ki pää­se­vät lää­kä­riin ja jokai­nen tie aurataan.

Näyt­tää sil­tä, että aivan heti ei täs­sä maa­il­mas­sa pääs­tä pel­käs­tään hyvien uutis­ten rapor­toi­mi­seen. Iis­sä on sen sijaan jul­kais­tu unel­ma­uu­ti­sia. Resi­dens­si­tai­tei­li­jat Def­ne Tesa­lin ja Murat Yil­dizin ovat yhteis­työs­sä mie­len­ter­veys­kun­tou­tu­jien ja työt­tö­mien työ­pa­ja­lais­ten kans­sa toteut­ta­neet leh­den, johon on kerät­ty tule­vai­suu­den toiveita.

Unel­ma Uuti­set – Dream News ‑leh­teen on tal­len­net­tu unel­moi­jien toi­veet hei­dän omal­la käsia­lal­laan ja usein pie­nin piir­rok­sin täy­den­net­ty­nä. Esi­te­tyt toi­veet ovat aivan taval­li­sia, mut­ta sil­ti tavat­to­man kieh­to­via. Ikiai­kais­ten rau­ha ja rak­kaus ‑toi­vei­den lisäk­si haa­veis­sa on parem­pi ter­veys, mat­kai­lu ja edes osa-aikai­nen työ­paik­ka. Sit­ten on toi­vei­ta, joi­den toteu­tu­mis­ta me jokai­nen voi­sim­me olla toteut­ta­mas­sa. Tasa­pai­noa, lähei­syyt­tä, ymmär­rys­tä, aidos­ti ihmis­ten kans­sa jut­te­lua – vähem­män puhe­li­men kans­sa näpräilyä.

Unel­moin­ti ja itsel­le tär­kei­den asioi­den toteut­ta­mi­nen ovat nyt kovin tren­dik­käi­tä asioi­ta. Ehkä jo seu­raa­vas­sa tren­dis­sä ollaan nykyis­tä alt­tiim­pia toteut­ta­maan myös tois­ten toiveita.