Puis­tos­ta tuli lois­ta­va

Iin ter­veys­kes­kuk­sen taak­se Suvan­to­lan ran­taan raken­net­ta­vaan Läh­de! puis­toon syty­tet­tiin adven­tin valot vii­me tors­tai­na. Valon juh­las­sa puis­toa valai­si­vat lyh­dyt, valo­sar­jat ja valon­heit­ti­met, mut­ta puis­to on lois­ta­va muu­toin­kin. Tätä miel­tä on aina­kin puis­ton uusia penk­ke­jä mie­hen­sä Hei­kin kans­sa koeis­tu­nut Kris­tii­na Hauk­ka­maa.

– Tämä paik­ka tuli meil­le hyvin­kin tutuk­si, sil­lä asuim­me tuos­sa eläin­lää­kä­ri­ta­los­sa vuo­des­ta 1974 vuo­teen 1981. Täs­tä meni sil­loin kapea pol­ku risu­kon läpi. Nyt kun kaik­ki on kun­nos­tet­tu, niin täs­tä­hän tuli aivan lois­ta­va.

Hauk­ka­maa iloit­see, että joki­mai­se­ma on saa­tu esil­le.

– Toteu­tus näyt­tää hyväl­tä. Täs­tä tulee var­mas­ti hyvä paik­ka jär­jes­tää pie­niä tapah­tu­mia­kin, kuten tämä valon juh­la nyt.

Hauk­ka­mai­den tes­taa­mat pen­kit on teh­ty IiPa­jal­la muo­toi­li­ja Ulla Aution vetä­mäs­sä työ­pa­jas­sa.

Yhdes­sä toteu­tet­tu

Valon­juh­lal­la juh­lis­tet­tiin ensim­mäis­tä, tai­teen osal­lis­ta­vien mene­tel­mien avul­la yhdes­sä eri­tyis­ryh­mien kans­sa suun­ni­tel­tua Läh­de! -hyvin­voin­ti­puis­toa. Läh­de! Tai­tees­ta voi­maa arkeen -hank­keen hyvin­voin­ti­puis­to­kon­sep­ti on toteu­tet­ta­vis­sa muu­al­la­kin Suo­mes­sa.

Puis­ton yksi­tyis­koh­tia ovat olleet teke­mäs­sä muun muas­sa työt­tö­mät nuo­ret, mie­len­ter­veys­kun­tou­tu­jat ja kehi­tys­vam­mai­set yhdes­sä tai­tei­li­joi­den kans­sa. Yksi hank­kees­sa muka­na ole­vis­ta tai­tei­li­jois­ta on kuvan­veis­tä­jä Min­na Kan­gas­maa, joka esit­te­li juh­las­sa vie­lä hie­man kes­ke­ne­räi­siä työ­hön­val­men­nus­kes­kuk­ses­sa toteu­tet­tu­ja sateen­kaa­ren väri­siä tai­de­kai­tei­ta.

Min­na Kan­gas­maa iloit­see, että monen­kun­toi­set ihmi­set ovat voi­neet osal­lis­tua puis­ton teke­mi­seen.

– Kai­tei­ta tar­vit­tiin tän­ne tur­val­li­suu­den vuok­si, mut­ta niis­tä tuli tai­de­kai­teet. Työ­pa­jal­la oli enti­söi­tä­vä­nä kiik­ku, jos­ta paja­lai­set kek­si­vät muo­don myös kai­tei­siin. Kai­teet sai­vat sateen­kaa­ren värit, jot­ka tois­tu­vat aitaan tule­vas­sa savi­sis­ta pisa­rois­ta teh­tä­väs­sä sateen­kaa­res­sa.

Kan­gas­maa iloit­see, että savi­pi­sa­roi­ta on pys­ty­nyt teke­mään monen­kun­toi­set ihmi­set. Kehi­tys­vam­mai­set ovat teh­neet nii­tä muot­tien avul­la.

– Sateen­kaa­ri­pi­sa­rois­ta tulee pro­ses­si­teos, jota voi­daan teh­dä pidem­mäl­lä aika­jak­sol­la aina sil­loin täl­löin.

Tule­vai­suus unel­mis­ta

Juh­las­ta sai ottaa mukaan­sa Kult­tuu­ri­Kaup­pi­lan turk­ki­lais­ten resi­dens­si­tai­tei­li­joi­den Def­ne Tesa­lin ja Murat Yil­ditzin ohjaa­ma­na syn­ty­nyt­tä Unel­ma Uuti­set – Dream News -leh­den. Yhdes­sä Iin työ­hön­val­men­nus­kes­kuk­sen, Myö­tä­tuu­len päi­vä­toi­min­nan ja IiPa­jan kans­sa teh­tyyn leh­teen on kerät­ty tule­vai­suu­teen suun­taa­via toi­vei­ta. Nii­den lisäk­si leh­des­sä on tilaa luki­jan omil­le unel­mil­le.

Läh­de! Tai­tees­ta voi­maa arkeen -hank­keen asian­tun­ti­ja­koor­di­naat­to­ri Mer­ja Män­nik­kö, Kult­tuu­ri­Kaup­pi­lan resi­dens­si­tai­tei­li­jat Def­ne Tesa­lin ja Murat Yil­ditzin, Iin kun­nan vapaa-aika­sih­tee­ri Hei­ni Pert­tu­la, Läh­de! Tai­tees­ta voi­maa arkeen -hank­keen pro­jek­ti­pääl­lik­kö Tai­ja Sai­lio, Oulun­kaa­ren kun­tayh­ty­män kehi­tys- ja resurs­si­joh­ta­ja Anu Vuo­ri­nen ja Iin kun­nan hyvin­voin­ti­joh­ta­ja Tar­ja Rah­ko­la Unel­ma Uuti­set käsis­sään.

Leh­den pää­kir­joi­tuk­ses­sa poh­di­taan, voi­si­ko tule­vai­suus muo­dos­tua koet­tu­jen ongel­mien kor­jaus­toi­mien­pi­tei­den sijas­ta unel­mis­ta. Näi­tä unel­mia leh­des­tä löy­tyy oma­ko­ti­ta­los­ta ja uudes­ta autos­ta suu­reen kalan­saa­lii­seen, ter­vey­teen ja osa-aikai­seen työ­paik­kaan.

Puis­ton juh­las­sa näh­tiin Estee­tön ry:n Luo­vat Aske­leet -työ­ryh­män Tans­si valol­le -per­for­mans­si. Kuvas­sa Päi­vi Met­to­vaa­ra.

Valon juh­la Lähde!-puistossa.