Toi­mit­ta­jal­ta: Tan­hu­pal­lon uuti­sis­ta, päivää!

Viat­to­min lap­sen sil­min maa­il­maa kat­so­va ja terä­väs­ti havain­noi­va Tan­hu­pal­lo, Kiti Kok­ko­sen esit­tä­mä Putous-hah­mo,  ilah­dut­taa lauantai-iltojamme.

Vii­mek­si näh­tiin Tan­hu­pal­lon itse toi­mit­ta­ma uutis­lä­he­tys. Sii­nä hän ker­toi, kuin­ka aikui­set syyt­tä­vät yhteis­kun­taa koko ajan, vaik­ka kukaan ei tie­dä, kuka se on ja mis­sä se asuu. Me ollaan kaik­ki tär­keä osa yhteis­kun­taa, eli peri­aat­tees­sa kaik­ki on mei­dän omaa syy­täm­me, hän järkeili.

Tan­hu­pal­lon ukki kuu­lem­ma vas­tus­taa aktii­vi­mal­lia ja mum­mi vihaa sote-uudis­tus­ta, vaik­ka he eivät osaa selit­tää, mitä ne ovat.  Kaik­kien loh­du­tuk­sek­si Tan­hu­pal­lo tie­si, ettei kukaan osaa!

 

Entä­pä sit­ten tämä pai­kal­li­nen pal­ve­lu­verk­ko- ja stra­te­gia­hom­ma Oulus­sa. Sii­hen­kin voi­si Tan­hu­pal­lol­la olla sano­mis­ta: Päät­tä­jät, luke­kaa ne sel­vi­tyk­set ja esi­tyk­set rivien välis­tä­kin, ettei sit­ten tule yllä­tyk­siä. Ja kysy­kää, vaik­ka ei aina keh­tai­si. Mitä sekin tar­koit­taa, että Kii­min­gin lukio siir­tyi­si Ouluun. Rou­da­taan­ko raken­nus kau­pun­kiin, ja meni­si­vät­kö ne oppi­laat sii­nä matkassa?

Ulko­maan uuti­siin.  Ugan­da on yhtäk­kiä kaik­kien huu­lil­la. Siel­lä on suo­ma­lai­nen  mies löy­ty­nyt kuol­lee­na hotel­li­huo­nees­ta. Hän oli edus­ta­nut suo­ma­lais­ta ase­fir­maa, vaik­ka ei oli­si pitä­nyt. Tai jon­kun mie­les­tä hän oli­si voi­nut jakaa esit­tei­tä.  Samas­sa pai­kas­sa, bis­nes­asial­la tai vapaa­eh­tois­lä­het­ti­lää­nä, oli oulu­lai­nen ex-minis­te­ri ja sopeu­tu­mi­se­lä­ke­läi­nen. Kukaan ei vie­lä tar­kal­leen tie­dä, mitä siel­lä on lopul­ta tapah­tu­nut. Kai se tämä­kin asia selviää.

Urhei­lu-uuti­siin. Olym­pia­lai­set on tosi muka­vaa seu­rat­ta­vaa meil­le suo­ma­lai­sil­le, jot­ka olem­me kaik­ki myös urhei­lun asian­tun­ti­joi­ta. On niin help­poa vaa­tia mita­lei­ta, päh­käil­lä valin­to­ja ja tak­tii­koi­ta koti­soh­va-jää­kaap­pi ‑akse­lil­la. Kyl­lä nii­tä mita­lei­ta vie­lä ropisee!

Jää­dään kuu­lol­le, täs­sä­kin asiassa.

Auli Haa­pa­la