Ii hakee kaa­val­la lisää vetovoimaa

Timo Kurttila on huolissaan liikenteestä kaavamuutosalueella. Alueelle myös parkkeerataan autoja miten sattuu. Hän toivoo kevyen liikenteen väylää Kangastielle.

Paik­ka hotel­lil­le, ker­ros­ta­loil­le, lii­ke­ra­ken­nuk­sil­le ja lii­kun­ta­kes­kuk­sel­le. Lii­ken­neym­py­röi­tä, vihe­ra­luei­ta, jul­ki­si­vu­jen ryh­dis­tä­mis­tä ja toria­lu­een kehit­tä­mis­tä. Näi­tä mah­dol­li­suuk­sia tar­joi­lee näh­tä­vil­lä ole­va Iin kir­kon­seu­dun ase­ma­kaa­van muu­tos. Kaa­va­muu­to­seh­do­tus­ta esi­tel­tiin vii­me tors­tai-ilta­na kun­ta­lai­sil­le. Kaa­va ei aina­kaan täs­sä tilai­suu­des­sa aiheut­ta­nut kovin vil­kas­ta kes­kus­te­lua. Kun­ta­lai­set ovat­kin saa­neet ker­toa mie­li­pi­tei­tä ja ehdo­tuk­si­aan jo kaa­van val­mis­te­lu­vai­hees­sa. Kaa­van poh­ja­työ­tä teh­tiin vii­me kevää­nä yhdes­sä kun­ta­lais­ten kans­sa erillisenä… 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus