Pal­ve­lu­verk­koe­si­tyk­set ihme­tyt­tä­vät Haukiputaalla

Kirjasto halutaan pitää nykyisellä paikallaan Haukiputaalla. Pienten koulujen ja lukioiden kohtalot puhuttivat myös Haukiputaan suuralueen yhteistyöryhmän kokouksessa. Oikealla ryhmän puheenjohtaja ja valtuutettu Kaarina Torro ja vasemalla Oulun kaupungin yhteisötoiminnan päällikkö Pasi Laukka, joka vieraili kokouksessa.

Oulun kau­pun­gin pal­ve­lu­verk­koe­si­tyk­ses­sä esil­le tuo­dut vaih­toeh­dot herät­tä­vät kysy­myk­siä ja kum­mas­tus­ta Hau­ki­pu­taal­la. Ymmäl­lään ollaan esi­tyk­sis­tä, jois­sa Jatu­liin tuli­si kun­ta­lais­ten olo­huo­ne  ja sin­ne siir­tyi­si­vät myös kir­jas­to ja Oulu10-pal­ve­lut.  Lak­kau­tus­lis­tal­la ovat myös Joki­ky­län ja Keis­kan kou­lut. Myös­kään Kii­min­gin ja Oulun­sa­lon lukioi­den sekä Kii­min­gin Tirin­ky­län ja Yli­ky­län kou­lu­jen lopet­ta­mis­suun­ni­tel­mat eivät saa­neet ymmär­rys­tä Hau­ki­pu­taan suur­alu­een yhteis­työ­ryh­män kokouk­ses­sa vii­me tors­tai­na. Irja… 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus