Toi­mit­ta­jal­ta: Tal­vi tulee, ren­kaat vaih­toon

Läm­pö­ti­la on neli­sen astet­ta plus­san puo­lel­la. Alla tuo­reeh­kot kesä­ren­kaat. Kuusa­mon­tie on sula, vaik­ka pin­ta kiil­te­lee­kin. Kun kään­nym­me tyt­tä­re­ni kans­sa Yli­kii­min­gin­tiel­le, tilan­ne muut­tuu. Ohjaus alkaa vai­kut­taa tunn­ot­to­mal­ta, ja auton käy­tös mut­kis­sa onhu­te­ran olois­ta. Nopeus on las­ket­ta­va välil­lä nel­jään­kymp­piin. Sen ver­ran vaa­ral­li­sel­ta tilan­ne tun­tuu.

Emme olleet ainoi­ta köröt­te­li­jöi­tä tuol­la tiel­lä vii­me lau­an­tai­aa­mu­na. Kukaan ei ohit­ta­nut mei­tä, ja vas­taan­tu­li­jat­kin tun­tui­vat tule­van koh­ti mate­lu­vauh­tia. Luul­ta­vas­ti meis­tä moni oli­si pää­ty­nyt ojan puo­lel­le, jos nopeu­det oli­si­vat olleet suu­rem­pia.

Keli tiel­lä muut­tui siis nopeas­ti, eikä se ollut sil­min havait­ta­vis­sa eikä edes auton läm­pö­mit­ta­ris­ta pää­tel­tä­vis­sä. Ilmei­ses­ti pak­kas­ta oli yöl­lä ollut sen ver­ran pal­jon, että tie ei ollut ehti­nyt sulaa aamun tun­tei­na, vaik­ka ilman läm­pö­ti­la oli­kin plus­sal­la.

En var­maan ereh­dy pahas­ti, jos sanon, että vii­me päi­vien puhee­nai­he poh­jois­suo­ma­lai­sis­sa kah­vi­tau­ko­pöy­dis­sä ei suin­kaan ole ollut hal­li­tuk­sen ja ay-liik­keen poliit­ti­nen vään­tö val­las­ta tai ilmas­ton­muu­tos, kuten val­ta­me­dian uuti­soin­nis­ta voi­si pää­tel­lä, vaan juu­ri hen­ki­lö­koh­tai­ses­ti koet­tu sää ja keli ja nime­no­maan ajo­ke­li. Toki autoi­lu ja sää liit­ty­vät ilmas­ton­muu­tok­seen, mut­ta ajo­ke­liin voi sen­tään joten­kin rea­goi­da heti.

Vii­me vii­kon lopul­la ren­gas­liik­keis­sä alkoi­kin syys­se­son­ki toden teol­la, ja autoi­li­jat teki­vät varauk­sia ren­kaan­vaih­toon. Suo­ma­lai­sen autoi­li­jan sie­lu­ne­lä­mäs­tä ker­too kui­ten­kin jota­kin se, että kun sään luvat­tiin läm­pe­ne­vän väliai­kai­ses­ti, näi­tä ren­kaan­vaih­to­va­rauk­sia ryh­dyt­tiin peru­maan. Has­sua, että keväi­sin ajam­me tal­vi­ren­kail­la vaik­ka kuin­ka pit­kään, mut­ta syk­syl­lä nii­tä ei raas­kit­tai­si mil­lään lait­taa alle. Syö­kö syy­sas­valt­ti enem­män ren­gas­ta ja nas­to­ja kuin sula tie kevääl­lä?

Suo­mes­sa tal­vi­ren­kaat on olta­va autos­sa vii­meis­tään jou­lu­kuun alus­ta alkaen. Nas­ta­ren­kai­ta sai­si käyt­tää mar­ras­kuun alus­ta läh­tien. Kui­ten­kin nas­ta­ren­kai­ta saa käyt­tää aina kelin niin vaa­ties­sa. Parem­pi vaih­taa ren­kaat ennem­min kuin lii­an myö­hään.

Pek­ka Kevä­jär­vi