Toi­mit­ta­jal­ta: Pal­jon­ko kello?

Euroo­pan komis­sio ehdot­taa, että kel­lo­jen siir­te­lys­tä luo­vu­taan ensi vuon­na. Jäsen­maat saa­vat ihan itse päät­tää, halua­vat­ko ne nou­dat­taa pysy­väs­ti nykyis­tä kesä- vai talviaikaa.

Suo­mes­sa lii­ken­ne- ja vies­tin­tä­mi­nis­te­riö käyn­nis­tää jo tämän kuun aika­na Otakantaa.fi-foorumilla kan­sa­lais­kes­kus­te­lun, jos­sa kysy­tään haluam­me­ko jää­dä pysy­väs­ti tal­vi- vai kesä­ai­kaan. Kes­kus­te­lun tulok­sia luva­taan käyt­tää hyväk­si, kun asian val­mis­te­lua jatketaan.

Kuu­los­taa mah­ta­val­ta, että kan­sa­lais­ten kuu­le­mi­nen onkin noin help­poa. Taval­li­ses­ti jos ehdo­te­taan, että jotain asi­aa pitäi­si kysyä kan­sal­ta, kuu­le­mi­sen ker­ro­taan ole­van työ­läs­tä tai oikeas­taan mah­do­ton­ta jär­jes­tää. Ja nyt en tar­koi­ta kun­ta­lais­kuu­le­mi­sia, jot­ka mones­ti tun­tu­vat ole­van jär­jes­te­tyt vain vel­voit­teen takia, ei sik­si, että oikeas­ti halut­tai­siin kuul­la kun­ta­lai­sia, saa­ti sit­ten teh­dä kuten he toivovat. 

Kel­lon­ajan siir­te­ly ei ole ehkä poliit­ti­ses­ti niin polt­ta­va asia, että sii­tä uskal­taa kysel­lä kan­sa­lais­ten­kin mie­li­pi­det­tä. Eihän sitä tosin ole nyt­kään luvat­tu, että asias­ta pää­tet­täi­siin kan­sa­lais­ten toi­vo­mal­la tavalla.

Oikeas­taan tämä on vähän sur­ku­hu­pai­saa­kin, että täl­lai­nen kan­nan­ot­to­mah­dol­li­suus anne­taan. Omas­sa pikai­ses­sa kah­vi­pöy­tä­gal­lu­pis­sa enem­mis­tön kan­ta kun tun­tuu ole­van, että on aivan sama, kum­paan aikaan jää­dään, kun­han pääs­tään kel­lo­jen siir­te­lys­tä. Itseä­ni kel­lon siir­te­ly­kään ei ole suu­rem­mal­ti hai­tan­nut. Äkkia­jat­te­le­mal­la ei ole sil­lä­kään väliä, kum­paa aikaa jää­dään nou­dat­ta­maan. Sit­ten jos sai­si vali­ta onko aina kesä vai tal­vi, valin­ta oli­si jo pal­jon helpompaa.