Toi­mit­ta­jal­ta: Nyt nii­tä saa

Mis­tä saa man­sik­kaa? Mitä lajia? Pal­jon­ko mak­saa? Nyt se on jäl­leen käsil­lä, man­sik­ka-aika, ja pal­jon kysy­myk­siä ilmas­sa.  Sato­kau­des­ta pova­taan lyhyt­tä ja yti­me­käs­tä, mut­ta tie­dä hän­tä. Ostaa­ko nyt vai myö­hem­min? Mikä sen vai­keam­paa kuin säi­den ja sadon ennustaminen.

Koti­mais­ta man­sik­kaa on kui­ten­kin jo ollut hyvin saa­ta­vil­la vii­kon päi­vät. Man­sik­ka­hys­te­ria lop­puu, kun itse kukin saa tie­tyn mää­rän tätä punais­ta kul­taa pak­ka­seen tal­ven varal­le. Sit­ten onkin jo aika ryh­tyä apri­koi­maan ja syök­syi­le­mään mus­tik­ka- ja puo­luk­ka­pö­heik­köi­hin. Tulee­ko mar­jo­ja vai eikö? Onnis­tui­ko pöly­tys ja kukin­ta, satoi­ko riit­tä­väs­ti vai vie­kö halla?

Hil­la­kuu­me mah­taa olla on kai­kis­ta rai­voi­sin­ta. Hil­las­ta­mi­seen vaa­di­taan pait­si paik­ka­tun­te­mus­ta, myös rau­tais­ta kun­toa ja eri­tyis­tä sääs­ken­sie­to­ky­kyä. Satoi­sat hil­la­pai­kat ovat kuin val­tion­sa­lai­suuk­sia, yhtä var­jel­ta­via kuin kalas­ta­jil­le kalan­saa­liin mää­rä ja hyvä pyyntipaikka.

Met­sis­säm­me mar­jo­ja ja mui­ta luon­no­nan­ti­mia var­mas­ti riit­tää kai­kil­le. Jos aihees­ta pitää jokin ongel­ma kehit­tää, niin se on mar­jo­jen jää­mi­nen poi­mi­mat­ta metsään.

Onnek­si mar­jo­jen arvo ja arvos­tus on kui­ten­kin vii­mein huo­mat­tu. Ilmais­ta super­foo­dia ovat met­sät pul­lol­laan, ei tar­vit­si­si maa­il­man ääris­tä tuo­da mitään kui­vat­tu­ja ihmemarjoja.

Monil­le mar­jan­ke­ruu ja myyn­ti ovat  myös oiva vero­ton lisä­an­sio, jos vaan fysiik­ka kes­tää köyk­ki­mi­sen. Vie­lä­kö­hän nykyi­sin lap­set ja nuo­ret poi­mi­vat mar­jo­ja myyn­tiin? Muis­tan, kuin­ka ennen aikaan läh­det­tiin heti aamus­ta mar­ja­met­sään. Päi­vän tie­nes­tit oli ehdit­ty ansai­ta ja kulut­taa­kin jo puo­leen päi­vään mennessä.

Aikui­siäl­lä mar­jan­poi­min­ta ei ole aina kiin­nos­ta­nut, mut­ta nykyi­sin osaa jo odot­taa, mil­loin pää­see mar­ja­met­sään. Tai jos ei viit­si vai­vau­tua, mik­si­pä ei voi­si ostaa mar­jo­ja sii­nä mis­sä mui­ta­kin elintarvikkeita.

Auli Haa­pa­la

auli.haapala(at)rantapohja.fi