Toi­mit­ta­jal­ta: Kau­pun­ki­lai­set maa­lai­set

Kau­pun­gis­tu­mi­nen näh­dään monis­sa puheen­vuo­rois­sa vää­jää­mät­tö­mä­nä kehityk­se­nä, kuin luon­non­voi­ma­na, jol­le ei voi­da mitään. Tot­ta kai yhteis­kun­nal­li­siin kehi­tys­kul­kui­hin voi­tai­siin vai­kut­taa eten­kin Suo­men kal­tai­ses­sa jär­jes­täy­ty­nees­sä yhteis­kun­nas­sa, jos niin halut­tai­siin, mut­ta näh­tä­väs­ti ei halu­ta. Alue­po­li­tiik­ka-sanaa kuu­lee käy­tet­tä­vän nyky­ään kovin har­voin.

Elin­kei­noe­lä­män kes­kus­lii­ton kau­pun­gis­tu­mis­ra­por­tis­sa Esa Här­mä­lä ja Osmo Soi­nin­vaa­ra tar­kas­te­le­vat Suo­men kau­pun­gis­tu­mis­ke­hi­tys­tä. Här­mä­lä muis­tut­taa, kuin­ka mer­kit­tä­vä osa suo­ma­lai­sen hyvin­voin­nin perus­tas­ta on yhä maa­seu­dul­la. Nii­tä ovat maa- ja met­sä­ta­lous, kai­vok­set sekä mat­kai­lu. Ne tuot­ta­vat arvon­li­sää, joka hei­jas­tuu mer­kit­tä­väs­ti kau­pun­geis­sa­kin asu­vien ihmis­ten hyvin­voin­tiin.

Osmo Soi­nin­vaa­ra puo­les­taan jopa kiih­dyt­täi­si kau­pun­gis­tu­mis­ta lisää­mäl­lä esi­mer­kik­si val­tion osal­lis­tu­mis­ta kau­pun­kien infra­struk­tuu­ri-inves­toin­tei­hin. Tämä lisäi­si kau­pun­kien asun­to­tuo­tan­toa.

Här­mä­lä kiin­nit­täi­si huo­mio­ta pien­ten ja kes­ki­suur­ten kau­pun­kien kehi­tyk­seen. Niis­tä on tul­lut menet­tä­jiä Suo­men nykyi­ses­sä muut­to­liik­kees­sä.

Moni suo­ma­lai­nen haluai­si asua maa­seu­dul­la, ja koko kau­pun­ki­lai­si­den­ti­teet­ti on meil­lä vie­lä ohut ja vie­ras­kin, vaik­ka ker­ros­ta­los­sa asut­tai­siin­kin. Nykyi­nen lain­sää­dän­tö saat­taa jopa estää maa­seu­dun pitä­mis­tä asut­tu­na. Mitä­pä jos maa­seu­dul­le ei esi­mer­kik­si enää vaa­dit­tai­si­kaan aivan saman­ta­soi­sia yhteis­kun­nan pal­ve­lu­ja kuin kau­pun­kiin. Jos joku halu­aa raken­taa talon­sa kes­kel­le met­sää, mik­sei hänel­le voi­tai­si sal­lia sitä. Samal­la hän voi­si sitou­tua esi­mer­kik­si sii­hen, että lap­set on kul­je­tet­ta­va itse kou­luun ja hyväk­sy­mään muu­ten­kin sen, että kaik­ki pal­ve­lut eivät ole käden ulot­tu­vil­la.

Jo muut­to­lii­ke itses­sään pitää tie­ten­kin monia talou­den rat­tai­ta pyö­ri­mäs­sä. Tou­hua ja työ­tä riit­tää, kun kau­pun­kei­hin on raken­net­ta­va lisää asun­to­ja. Sydä­mel­tään maa­lai­set muut­ta­jat sitou­tu­vat kau­pun­ki­lai­sik­si, kun he otta­vat pank­ki­lai­nan ja alka­vat mak­saa kal­lii­ta ker­ros­ta­lo­ne­liöi­tään.

Pek­ka Kevä­jär­vi