Toi­mit­ta­jal­ta: Jul­ki­set tilat asuk­kai­den käyt­töön

Par­hail­laan Jää­lis­sä käy­dään koko Oulun tavoin kii­vas­ta kes­kus­te­lua sii­tä, miten esi­mer­kik­si kou­lu­jen ja moni­toi­mi­ta­lo­jen tilat saa­tai­siin mah­dol­li­sim­man hel­pos­ti alu­een asuk­kai­den käyt­töön sil­loin, kun ne muu­ten oli­si­vat tyh­jil­lään. Jää­lin ver­kos­toil­ta­päi­väs­sä asuk­kai­den toi­ve oli vah­vas­ti esil­lä. Yli­kii­min­ki­läi­nen kau­pun­gin­val­tuu­tet­tu Eeva-Maria Park­ki­nen on myös teh­nyt aihees­ta val­tuus­toa­loit­teen.

Jää­lin moni­toi­mi­ta­lo val­mis­tuu ensi syk­sy­nä. Taloon val­mis­tuu pie­ni eril­li­nen tila asuk­kai­den käyt­töön, mut­ta sen lisäk­si Jää­lis­sä oli­si toi­vee­na, että vaik­ka­pa eri­lai­set har­ras­te­luo­kat oli­si­vat asuk­kai­den varat­ta­vis­sa ja käy­tet­tä­vis­sä vapaa­muo­tois­ta kokoon­tu­mis­ta ja pie­nen poru­kan har­ras­ta­mis­ta var­ten. Oli­si­ko oikein, että kou­lun musiik­ki­luok­kaan voi­si nuor­ten bän­di men­nä soit­ta­maan myös vapaa-ajal­laan, jos he kan­tai­si­vat tuol­loin vas­tuun­sa tilois­ta ja soit­ti­mis­ta? Voi­si­ko joku asu­kas jär­jes­tää toi­sil­le koti­ta­lous­luo­kas­sa lei­von­ta­päi­vän? Voi­si­ko joku nuor­ten poruk­ka käy­dä pelai­le­mas­sa säh­lyä vai­vat­to­mas­ti kou­lun salis­sa, jos vapaa­ta aikaa löy­tyi­si?

Kir­jas­ton oma­toi­mi­käyt­tö on mie­les­tä­ni hyvä osoi­tus sii­tä, että asuk­kai­ta uskal­taa pääs­tää kau­pun­gin tiloi­hin, vaik­ka siel­lä ei työn­te­ki­jä oli­si­kaan val­vo­mas­sa hei­dän teke­mi­si­ään. Jää­lin yhdis­te­tyn kir­jas­ton ja nuok­ka­rin tilois­sa oma­toi­mi­kir­jas­ton aukio­lon aika­na voi nyky­ään myös käy­dä pelaa­mas­sa muun muas­sa bil­jar­dia.

Niin kuin jää­li­läi­set ver­kos­toil­ta­päi­väs­sään yli­kii­min­ki­läi­sen Park­ki­sen tavoin kysyi­vät: Oli­si­ko mah­dol­lis­ta, että kir­jas­ton oma­toi­mi­käy­tös­tä otet­tai­siin oppia ja asuk­kai­den oli­si mah­dol­lis­ta käyt­tää mui­ta­kin tilo­ja samaan tapaan?