Toi­mit­ta­jal­ta: Jou­lu­vii­kol­la kotoil­laan ja hyg­geil­lään

Tans­kan kaut­ta ran­tau­tui Suo­meen muu­ta­ma vuo­si sit­ten hyg­gei­ly, joka tar­koit­taa lähin­nä marras–joulukuun pimey­des­sä ren­toi­lua koto­sal­la, kir­ja sylis­sä, kynt­ti­län valos­sa ja takan läm­mös­sä.

Aja­tuk­se­na on, ettei vajo­ta synk­kyy­teen pimey­des­tä huo­li­mat­ta, vaan ote­taan ilo irti sii­tä, mis­tä sen irti saa. Ero­na kotoi­luun, hyg­gei­ly ei vaa­di mitään puu­has­te­lua per­heen kans­sa eikä kodin hyväk­si.

Jou­lu­viik­ko on oival­lis­ta aikaa kokeil­la näi­tä molem­pia. Aat­to­na kotoil­laan per­heen kans­sa ruu­an­lai­ton ja muun perin­tei­sen paris­sa. Jou­lu­päi­vän voi pyhit­tää lau­ta­pe­leil­le ja Tapa­nin­päi­vä­nä totu­tus­ti ulkoil­laan koko per­heen tai suvun voi­min. Osan päi­vien tun­neis­ta voi ottaa ren­nos­ti, unoh­taa puu­hai­lu, antaa itsel­le ansait­tua lepoa. Syö­dä jou­lu­ruo­kia läm­mi­tet­ty­nä sil­loin kun sat­tuu nälät­tä­mään. Her­ku­tel­la.

Jos tuot­taa vai­keuk­sia vain olla ja naut­tia het­kes­tä, mie­ti, mitä voi­sit soh­van­nur­kas­sa teh­dä. Rap­su­ta lem­mik­kiä, lue, neu­lo, sie­mai­le tee­tä, kat­se­le ulos lin­tu­jen puu­hia tai pil­vien lii­ket­tä. Anna aivo­jen levä­tä. Tal­vi­sen arjen kii­re tar­vit­see vas­ta­pai­nok­seen jou­lun rau­haa.

Hyg­gei­ly ei tar­koi­ta sitä, että unoh­de­taan lähim­mäis­ten ole­mas­sao­lo. Päin­vas­toin se koros­taa oman itsen­sä ja lähim­mäis­ten hyvin­voin­nis­ta huo­leh­ti­mis­ta. Anna aikaa, itsel­le­si ja muil­le.

Hyvää ja rau­hal­lis­ta jou­lu­viik­koa!