Toi­mit­ta­jal­ta: Hyviä uutisia

Nyt on sel­vin­nyt syy sii­hen, mik­si minun piti juu­ri vaih­taa autoo­ni jako­pään hih­na. Okto­murs­ke pal­jas­tui syyk­si pit­kään ihme­tyt­tä­neel­le mys­tee­ril­le, joka rik­koo auto­jen jako­päi­tä Oulun seudulla.

Luon­to on nyt hie­non väri­nen. Rus­kan värit­tä­mät mai­se­mat kut­su­vat ulkoi­le­maan. Näky­män voi­si pysäyt­tää jok­si­kin aikaa. Vaik­ka sii­hen saak­ka, että värik­käi­den leh­tien tilal­le saa­daan ohut lumipeite.

Jou­lusuklaat ovat tul­leet kaup­poi­hin. Lii­an aikais­ta tämä niil­le on, mut­ta tuo tur­val­li­suu­den tun­net­ta, että siel­lä ne ovat ostet­ta­vis­sa. Halu­tes­saan voi ostaa tutun pake­tin var­mal­la sisuk­sel­la tai kokeil­la jotain uutta. 

Olki­luo­don ydin­voi­ma­lan kaik­ki reak­to­rit saa­tiin per­jan­tai­na tuot­ta­maan säh­köä täy­del­lä tehol­la. Se on hyvä uuti­nen, sil­lä lai­tok­sen odo­te­taan pelas­ta­van mei­dät kata­stro­fil­ta tule­va­na tal­ve­na. Toi­vo­taan, että tule­vat­kin tes­tauk­set suju­vat hyvin. Käyt­töön saa­dut tuu­li­puis­tot­kin hel­pot­ta­ne­vat ongelmaa.

Puo­lu­koi­ta oli pal­jon, kuten myös mus­ti­koi­ta. Moni säi­löi tal­ven varal­le taval­lis­ta­kin enem­män luon­non anti­mia ja koti­mais­ten puu­tar­ho­jen satoa.

Kal­le Rovan­pe­rä toi ral­lin maa­il­man­mes­ta­ruu­den Suo­meen parin­kym­me­nen vuo­den tauon jäl­keen. Penk­kiur­hei­li­joil­le riit­tää ilon aiheita.

Hau­ki­pu­taan kes­kus­tan ilme kohen­tuu, kun toria­lue vii­mein val­mis­tuu aivan lähiai­koi­na. Iis­sä val­mis­tuu pian uusi päi­vä­ko­ti. Valo­kui­tu­ver­kon raken­ta­mi­nen ete­nee mones­sa pitä­jäs­sä. Yhtei­siä tilai­suuk­sia ja juh­lia jär­jes­te­tään taas joka puo­lel­la mel­kein entis­van­hai­seen tahtiin.

Maa­il­mal­la tapah­tuu niin pal­jon kum­mal­lis­ta ja pahaa, että välil­lä on hyvä suun­na­ta kat­se vain hyviin uutisiin.