Toi­mit­ta­jal­ta: Gut­sy Go ‑rau­han­työ­tä myös Ylikiimingissä

Asunn­ot­to­mien sau­no­tus­ta, halauk­sia tun­te­mat­to­mil­le, vete­raa­ne­ja Kärp­pä-mat­siin tai hat­ta­raa ja huo­len­pi­toa OYSin las­ten­sai­raa­laan. Tämän syk­syn ajan on voi­nut vaik­ka­pa You­tu­bes­ta seu­ra­ta, miten Suo­men suu­rim­man inno­vaa­tio­pal­kin­not voit­ta­nut Gut­sy Go ‑mene­tel­mä on ran­tau­tu­nut ensim­mäis­tä ker­taa poh­joi­seen Suo­meen ja Oulun seudulle.

Gut­sy Go haas­taa kasi­luok­ka­lai­set nuo­ret miet­ti­mään yhteis­kun­ta­rau­haa ja hyvin­voin­tia edis­tä­viä rat­kai­su­ja, jot­ka ehkäi­se­vät ris­ti­rii­ta­ti­lan­tei­den syn­ty­mis­tä omas­sa yhtei­sös­sä. Nuo­ret Oulus­sa­kin ovat todel­la onnis­tu­neet teois­saan ja saa­neet aikaa läm­pöä ja hyvää miel­tä omal­le asui­na­lu­eel­leen. On syn­ty­nyt koh­taa­mi­sia ja yhteis­työ­tä, jota ei oli­si voi­nut kuvitellakaan.

Eri­tyi­ses­ti minua on tähän asti­sis­ta teois­ta puhu­tel­lut Met­so­kan­kaan kou­lun Arvok­kuut­ta ja sau­na­ka­ve­rei­ta ‑pro­jek­ti, jos­sa nuo­ret etsi­vät Oulun asunn­ot­to­mia tai vähä­va­rai­sia ja jär­jes­ti­vät heil­le mah­dol­li­suu­den pesey­ty­mi­seen ja sau­non­taan. Löy­lyis­sä kes­kus­tel­tiin elä­män tär­keis­tä asiois­ta kuten rak­kau­des­ta. Nuo­ret näyt­ti­vät mal­lia sii­nä, miten ihmi­nen on ihmi­sel­le ihmi­nen, eikä kenen­kään tar­vit­se jää­dä yksin. Rau­haa ja rakkautta!

Yli­kii­min­gis­sä nuo­ret pää­se­vät poh­ti­maan ja toteut­ta­maan rau­han­te­ko­ja täl­lä vii­kol­la. Alku­viik­ko on ollut suun­nit­te­lua, kes­ki­viik­ko­na pääs­tään toteu­tuk­seen ja per­jan­tai­na nuor­ten aikaan­saan­nok­set näh­dään lyhy­te­lo­ku­vien muo­dos­sa ensi-illas­sa Oulun Finn­ki­nos­sa. Jän­nit­tää näh­dä, mitä yli­kii­min­ki­läi­set keksivät.