Toi­mit­ta­jal­ta: Ämpä­rei­tä kali­su­te­taan jo

Ensim­mäi­set kuvat kyp­sis­tä hil­lois­ta levi­si­vät netin some­ka­na­vil­la lop­pu­vii­kos­ta. Hil­lan kukin­nan aika­na uuti­soi­tiin, että mikä­li myrs­ky tai muu kom­pas­tus­ki­vi ei puu­tu peliin, on tulos­sa hyvä hil­la­sa­to. Ja nyt kor­ves­ta kuu­luu kuis­kin­ta, että lupaus sii­tä on toteu­tu­mas­sa aina­kin toi­sin paikoin.

Pahim­man hil­la­kuu­meen kou­ris­sa kie­ris­ke­le­vät ovat käy­neet jo use­aan ker­taan tark­kai­le­mas­sa sopi­vaa het­keä ensim­mäi­seen start­tiin. Lie­vim­mät­kin tapauk­set odot­ta­vat kor­ven kut­sua ämpä­rit ojen­nuk­ses­sa, oho­vi povi­tas­kus­sa ja lei­pä­juus­to jääkaapissa. 

Par­haat hil­la­pai­kat pide­tään tie­ten­kin perin­tei­ses­ti salai­suu­te­na, mut­ta muu­toin mar­jas­ta­maan kan­nat­taa ottaa myös kave­ri. Vaik­ka hil­la­met­sään on meni­jöi­tä, jää luon­non­mar­jois­ta yli 90 pro­sent­tia poi­mi­mat­ta. Luon­non­tuot­tei­den tal­teen­ot­toa ja jat­ko­ja­los­tus­ta edis­tä­vä Ark­ti­set Aro­mit ry on käyn­nis­tä­nyt jo kol­mat­ta ker­taa Mar­ja­ka­ve­ri-kam­pan­jan. Tar­koi­tuk­se­na on levit­tää mar­jas­tuk­sen innos­tus­ta ja saa­da kave­ri sil­le­kin poi­mi­jal­le, joka ei toh­di yksin läh­teä marjametsään.

Himo­mar­jas­ta­jat ovat mones­ti myös himo­pa­kas­ta­jia, joil­le hyvä mar­ja­vuo­si tar­koit­taa jäl­leen uuden pakas­ti­men hank­ki­mis­ta. Pakas­ta­mi­sen lisäk­si mar­jo­ja kan­nat­taa myös syö­dä ja myy­dä kave­ril­le­kin syö­tä­väk­si. Syöm­me luon­non­mar­jo­ja kes­ki­mää­rin kah­dek­san kiloa hen­keä koh­den vuo­des­sa. Se on vie­lä kau­ka­na kah­den desi­lit­ran päivätavoitteesta.