Toi­mit­ta­jal­ta: Aal­to­jen lipla­tus­ta ja tuu­len huminaa

Vii­me kesä­nä seu­ra­sim­me nuo­rim­man tyt­tä­re­ni kans­sa WWF:n norp­pa­li­veä var­sin huo­nol­la menes­tyk­sel­lä. Aina kun menim­me sivus­tol­le aikee­na kat­sel­la norp­pien elä­mää, kuvas­sa möl­löt­ti vain pari hil­jais­ta kiveä. 

Tämän kesän live­seu­ran­ta alkoi huo­mat­ta­vas­ti parem­min, sil­lä heti ensim­mäi­sel­lä kat­se­lu­ker­ral­la kak­si norp­paa köl­löt­te­li kivil­lä tal­vi­kar­vaan­sa vaih­ta­mas­sa. Mukaan lähe­tyk­seen oli tul­lut myös ääni, ja nyt erit­täin ren­tout­ta­va aal­to­jen lipla­tus sävyt­tää norp­pien elä­män seurantaa.

Kuin­ka mie­len­kiin­tois­ta seu­rat­ta­vaa nuo luon­to­li­vet ovat­kaan! Norp­pien lisäk­si olem­me kat­sel­leet myös sääk­sien elä­mää eri puo­lel­la Suo­mea ja Viroa. Nykyi­sin itsel­le kiin­nos­ta­vin koh­de sijait­see lap­suus­mai­se­mis­sa Poh­jois-Sata­kun­nas­sa. Sääk­set ovat jo nimel­tä­kin tut­tu­ja, ja nii­den pesi­mi­sen onnis­tu­mis­ta on muka­va seurata.

WWF:llä on vuo­sien aika­na ollut eri­lai­sia live­lä­he­tyk­siä ympä­ri vuo­den. Niis­sä on seu­rat­tu sääk­sien ja norp­pien lisäk­si muun muas­sa kyy­käär­mei­tä, jär­vi­tai­me­nia, ahmo­ja, naa­le­ja ja joki­hel­mi­sim­pu­koi­ta. Tal­vel­la löy­sin jos­tain live­lä­he­tyk­sen lin­tu­jen talviruokintapaikalta.

Vii­me vuon­na pel­käs­tään nor­pat kerä­si­vät lähes 10 mil­joo­naa kat­se­lu­ker­taa, joten emme ole olleet ruu­dun ääres­sä yksin. Näi­den luon­to­lä­he­tys­ten tavoit­tee­na on pait­si tuo­da luon­to ihmis­ten ruu­duil­le, myös saa­da hei­dät kiin­nos­tu­maan luon­nos­ta ja sen suo­je­lus­ta yhä enem­män. Uskon, että luon­to­li­veil­lä on posi­tii­vi­nen vai­ku­tus asen­tei­siin luon­toa kohtaan.