Tapah­tu­mien kesä

Lopuil­laan ole­va suvi oli Ran­ta­poh­jan alu­eel­la tapah­tu­mien kesä. Nii­tä oli niin pal­jon, että Ran­ta­poh­jan teki­jät liik­kui­vat alu­eel­la rapor­toi­mas­sa kie­li vyön alla eikä sil­ti­kään kaik­kial­le ehdit­ty. Tun­tui kuin koro­na-aikoi­na patou­tu­nut yhtei­söl­li­syy­den tar­ve oli­si purs­kah­ta­nut nyt esiin. Las­kin, että yksin kesä­kuus­sa eri­lai­sia tapah­tu­mia oli alu­eel­la aina­kin 30.

Monet kesän tapah­tu­mis­ta jär­jes­tet­tiin vapaa­eh­tois­voi­min ja voit­toa tavoit­te­le­mat­ta. Näky­vim­piä vapaa­eh­tois­ten voi­man­näyt­tö­jä oli­vat esi­mer­kik­si Kui­va­nie­men mark­ki­nat, Kii­min­ki­päi­vät ja ‑mark­ki­nat sekä Yli­kii­min­gin Ter­vas­tii­ma­viik­ko ja Ter­vas­mark­ki­nat. Unoh­taa ei kan­na­ta myös­kään Mar­tin­nie­men tapah­tu­mia tai Hau­ki­pu­taan Tör­mä soi­koon ‑tapah­tu­maa. Vapaa­eh­tois­työ­tä teh­tiin myös Koi­te­li elää ‑tapah­tu­man sekä Iin koti­seu­tu­vii­kon hyväk­si. Myös Yli-Iis­sä jär­jes­tet­tiin koti­seu­tu­ta­pah­tu­ma. Näh­tä­väk­si muu­ten jää tulee­ko Hau­ki­pu­taan uusi­tul­le toril­le jo ensi kesäk­si isom­pi tapah­tu­ma. Sel­lais­ta aina­kin kai­va­taan. Itse asias­sa tori on herää­mäs­sä eloon jo tämän syk­syn aikana.

Pie­nem­piä ja isom­pia tapah­tu­mia jär­jes­tä­mäs­sä olleet ihmi­set ansait­se­vat kii­tok­sen. He teke­vät pit­kä­jän­teis­tä ja sito­vaa työ­tä. Itse tapah­tu­ma voi olla vain kitey­ty­mä pon­nis­te­luis­ta, sil­lä tapah­tu­mien val­mis­te­lut aloi­te­taan jo kuu­kausia ennen tapah­tu­ma­päi­vän aamua.

Ran­ta­poh­ja sai kesän mit­taan kii­tos­ta sii­tä, että tapah­tu­mis­ta ker­ro­taan leh­den sivuil­la ja ver­kos­sa. Ei sitä kukaan muu Ran­ta­poh­jan mit­ta­kaa­val­la tee.