Raja­ton­ta valtaa

Tääl­tä län­si­mai­ses­ta demo­kra­tias­ta käsin ei ole help­po hah­mot­taa, että mei­dän yhteis­kun­ta­mal­lim­me ei ole­kaan niin val­lit­se­va maa­il­mas­sa kuin luu­li­si. Tie­to­kir­jai­li­ja Leif Sund­ström kir­joit­taa­kin teok­ses­saan Raja­ton val­ta – Moder­nin ajan dik­taat­to­rit Hit­le­ris­tä Kim Jong-Uniin, että dik­ta­tuu­rit voi­vat täl­lä het­kel­lä mel­ko hyvin. Noin 40 pro­sent­tia maa­il­man ihmi­sis­tä elää jon­kin­lai­ses­sa dik­ta­tuu­ris­sa, ja val­tiois­ta noin joka kol­mas voi­daan kat­soa dik­ta­tuu­rik­si. Ne voi­vat olla yksin­val­tiai­den tai puo­luei­den tai mui­den ryh­mit­ty­mien diktatuureja.

Dik­taat­to­rik­si pyr­ki­väl­lä on monia mah­dol­li­suuk­sia tiel­lä val­taan. Jos­kus se voi tapah­tua jopa vaa­lien kaut­ta, mut­ta useim­mi­ten tie rai­va­taan juo­nit­te­luil­la ja vähit­täi­sel­lä hivut­tau­tu­mi­sel­la. Lähes aina dik­taat­to­rik­si pyr­ki­vä tar­vit­see tuek­seen maan­sa polii­sin ja armei­jan. Kun val­taan on pääs­ty, alkaa vas­tus­ta­jen nitis­tä­mi­nen. Dik­taat­to­rien ja dik­ta­tuu­rien uhrit voi las­kea aina­kin kym­me­nis­sä miljoonissa.

Euroo­pas­sa dik­ta­tuu­rien aika­kausi alkoi I maa­il­man­so­dan jäl­keen ja se kes­ti itä­blo­kis­sa aina Neu­vos­to­lii­ton hajoa­mi­sen kyn­nyk­sel­le saak­ka. Kaik­ki tun­nis­ta­vat nimet Mus­so­li­ni ja Hit­ler sekä Franco. Idäs­sä hir­mu­val­tias oli Sta­lin. Lopul­ta koko maa­il­ma oli tulessa.

Suo­mes­sa­kin oli pyr­ki­myk­siä fasis­ti­val­taan aina­kin Mänt­sä­län kapi­naan vuon­na 1932 saak­ka. Tie­dät­te­kö muu­ten, että täl­lä­kin het­kel­lä suo­ma­lai­nen äärioi­keis­to on kerää­mäs­sä varo­ja oman “ker­ho­ta­lon” hank­ki­mis­ta var­ten. Keräys on nimet­ty Ope­raa­tio Kot­kan­pe­säk­si. Kot­kan­pe­sä oli aikoi­naan Hit­le­rin loma­paik­ka ja tukikohta.

Ihmi­syh­tei­söt ovat aina jär­jes­täy­ty­neet siten, että niil­lä on joh­to tai joh­ta­ja. Häly­tys­kel­lo­ja on kui­ten­kin syy­tä soit­taa, kun joku alkaa vaa­tia “vah­vaa joh­ta­jaa”. Kun “vah­va joh­ta­ja” on pääs­syt val­taan, hän saat­taa lin­ja­ta, kuten aikoi­naan Ugan­dan hir­mu­hal­lit­si­ja Idi Amin: “Meil­lä on sanan­va­paus, mut­ta en voi luva­ta vapaut­ta sano­mi­sen jälkeen.”