Poru­kan kun­toi­lu­kuu­kausi alkaa

Vähäk­si käy ennen kuin lop­puu koko­naan. Noin teki­si mie­li sanoa jul­ki­sis­ta ter­veys- ja pelas­tus­pal­ve­luis­ta monin pai­koin Ran­ta­poh­jan aluet­ta. Sel­lai­sil­ta vai­kut­ta­vat tämän Poh­teen säästösuunnitelmat.

Mie­luum­min siir­ryn­kin kehu­maan Ran­ta­poh­jan Poruk­ka liik­keel­le! ‑kun­toi­lu­tem­paus­ta, joka alkaa jäl­leen mar­ras­kuun alus­sa. “Ennem­min olen tääl­lä lenk­ki­po­lul­la kuin hyvin­voin­ti­kes­kuk­sen jonos­sa”, saat­tai­si joku osal­lis­tu­jis­ta tode­ta uhmak­kaas­ti. Kan­nat­taa kui­ten­kin pitää mie­les­sä, että lii­kun­taa har­ras­te­taan aina omien voi­mien mukaan, ei yltiöpäisesti.

Ran­ta­poh­jan kun­toi­lu­tem­pauk­seen osal­lis­tui vii­me syk­sy­nä ennä­tys­mää­rä liik­ku­jia. Hei­tä oli yhteen­sä 462. Lii­kun­ta­suorituk­sia ker­tyi perä­ti 9 240 kap­pa­let­ta. Tun­neik­si muu­tet­tu­na suo­ri­tuk­siin käy­tet­tiin yhteen­sä 4 620 tuntia.

Ran­ta­poh­jan lii­kun­ta­tem­pauk­seen on help­po osal­lis­tua. Ohjeet löy­ty­vät täs­tä leh­des­tä sivul­ta 5, ja kun­toi­lu­kort­te­ja voi tulos­taa lisää vaik­ka koko per­heel­le osoit­tees­ta www.rantapohja.fi ja täs­tä lin­kis­tä suoraan.

Jul­kai­sem­me Poruk­ka liik­keel­le! ‑ilmoi­tuk­sen pape­ri­leh­des­sä vie­lä ensi vii­kon molem­mis­sa numeroissa.

Lii­kun­ta­tem­paus jär­jes­tet­tiin ensim­mäi­sen ker­ran vuon­na 2015. Moni osal­lis­tu­jis­ta on ollut sii­tä asti muka­na. Hou­kut­ti­me­na on tär­keim­män eli parem­man kun­non lisäk­si myös lah­ja­kort­tiar­von­ta osal­lis­tu­jien kesken.

Mar­ras­kui­nen pimeys voi kut­sua viih­ty­mään kodin muka­vuuk­sien paris­sa, mut­ta kyl­lä ne ovat yhä pai­koil­laan puo­len tun­nin lii­kun­nan jäl­keen­kin. Sil­loin niis­tä voi naut­tia jopa parem­mal­la omal­la­tun­nol­la, sanon kokemuksesta.