Pai­kal­lis­leh­ti ker­toi sen oikein

Kyl­lä­hän me Ran­ta­poh­jan teki­jät tämän tie­sim­me­kin, mut­ta on hyvä että asi­aa on jäl­leen ker­ran tut­kit­tu. Suu­rin osa suo­ma­lais­ta seu­raa koti­kun­tan­sa asioi­ta pai­kal­li­sis­ta leh­dis­tä. Jopa 84 pro­sent­tia kun­ta­lai­sis­ta saa tie­toa kun­nis­ta niin sano­tus­ta perin­tei­ses­tä medias­ta. Toki pai­kal­lis­leh­dil­lä­kin on nyky­ään omat digi­taa­li­set pal­ve­lun­sa mukaan lukien eri­lai­set some­ka­na­vat. Näin on myös Rantapohjalla.

Tut­ki­mus­tie­dot käy­vät ilmi Kun­ta­lii­ton Kun­ta­lais­tut­ki­mus 2020-kyse­lys­tä, johon vas­ta­si vii­me vuo­den kevääl­lä yli 10 000 suo­ma­lais­ta. Asias­ta uuti­soi Kuntalehti.

Toki sosi­aa­li­sen median kana­vien käyt­tö on kas­va­nut koti­kun­nan toi­min­nan ja pää­tös­ten seu­raa­mi­ses­sa, mut­ta ne ovat kui­ten­kin vas­ta kol­man­te­na pai­kal­lis­ten leh­tien ja tele­vi­sion sekä radion jäl­keen. Tut­ki­musuu­ti­soin­ti ei sitä ker­ro, mut­ta luul­ta­vas­ti kun­ta­lai­set seu­raa­vat juu­ri pai­kal­lis­ten leh­tien some­ka­na­via. Leh­det jaka­vat uuti­si­aan rajoi­te­tus­ti esi­mer­kik­si Face­boo­kiin. Toki kana­via käyt­tä­vät nyky­ään kunnatkin.

Sano­ma­leh­tien uuti­soin­tia pide­tään myös kaik­kein luo­tet­ta­vim­pa­na. Tämä tulos tois­tuu teh­dyis­sä tut­ki­muk­sis­sa vuo­des­ta toi­seen. Esi­mer­kik­si nuo­ris­ta aikui­sis­ta 88 pro­sent­tia pitää pai­net­tu­ja tai digi­taa­li­sia sano­ma­leh­tiä luo­tet­ta­vi­na. Toi­sek­si sijoit­tu­vaa tele­vi­sio­ta pitää luo­tet­ta­va­na vain 35 pro­sent­tia nuo­ris­ta aikui­sis­ta. Ero sano­ma­leh­tiin on perä­ti 53 pro­sent­tiyk­sik­köä. Tulok­set käy­vät ilmi IRO Researc­hin vii­me elo-syys­kuus­sa teke­mäs­tä Tuhat suo­ma­lais­ta ‑tut­ki­muk­ses­ta. Googlen, ver­kos­sa ole­vien uutis­por­taa­lien, sosi­aa­li­sen median, tubet­ta­jien ja blo­gien luo­tet­ta­vuus on kaik­kien aikuis­ten kes­kuu­des­sa hyvin alhai­sel­la 2–6 pro­sen­tin ja nuo­rim­pien osal­ta 3–15 pro­sen­tin tasol­la, tut­ki­mus myös kertoo.

Perin­teis­ten leh­tien pois­tu­mis­ta media-aree­nal­ta on ennus­tet­tu sii­tä läh­tien, kun iso­vaa­ri kide­ra­dion raken­si. Media­kent­tä uudis­tuu ja moni­mut­kais­tuu, mut­ta aina­kin näkö­jään kan­sa­lais­ten mie­les­tä hyvin toi­mi­tet­tu leh­ti on yhä var­sin tar­peel­li­nen tavara.