Oulul­la vas­tuun­sa myös Kiiminkijoesta

Oulun kau­pun­ki tulee var­mas­ti mie­lel­lään esit­te­le­mään kult­tuu­ri­pää­kau­pun­ki- sekä mat­kai­lu­koh­tee­na Kii­min­ki­joen luon­to­ym­pä­ris­töä Koi­te­lia. Kii­min­ki­joes­sa kuo­hu­va kos­ki on kome­aa näh­tä­vää ja luon­to­ym­pä­ris­tö ainut­laa­tui­nen. Mui­ta­kin kau­nii­ta luon­to- ja kult­tuu­riym­pä­ris­tö­jä joen var­rel­ta löy­tyy. Mat­kai­lu­mie­les­sä voi­daan vie­lä koros­taa, että Kii­min­ki­jo­ki on val­jas­ta­ma­ton ja että kalaa­kin sii­tä nousee.

Kii­min­ki­joen veden laa­tu on paran­tu­nut vii­me vuo­si­na pal­jon tur­ve­tuo­tan­non vähen­net­tyä ja loput­tua. Kun­nos­tus­toi­mil­le oli­si kui­ten­kin vie­lä pal­jon tar­vet­ta, jot­ta Kii­min­ki­joes­ta tuli­si jos­kus vuo­sien kulut­tua todel­li­nen mat­kai­lu- ja kalas­tus­koh­de. Ja tie­ten­kin puh­das­ve­ti­nen joki alu­een asukkaille.

Pal­jon on teh­ty­kin esi­mer­kik­si eril­lis­ten hank­kei­den muo­dos­sa. Täl­lä­kin het­kel­lä kun­nos­tus­toi­mia teh­dään esi­mer­kik­si Hau­ki­pu­taan Sämp­pi­kos­kel­la, Jolos­joel­la, Nuo­rit­ta­joel­la ja Jolos­jär­vel­lä. Asial­la on ollut eri­tyi­ses­ti Kii­min­ki­joen kala­ta­lous­a­lue ja Kii­min­ki­jo­ki ry.

Kii­min­ki­jo­ki vir­taa mer­kit­tä­vin osin Oulun kau­pun­gin alu­eel­la ja kau­pun­gin ener­giayh­tiö on polt­ta­nut vuo­si­kym­men­ten aika­na suu­ren mää­rän joki­var­ren soil­ta nos­tet­tua tur­vet­ta. Kau­pun­ki on saa­nut tulo­ja ener­giayh­tiöl­tään. Yllät­tä­vää onkin, että kau­pun­ki ei ole halu­kas läh­te­mään mukaan joen kun­nos­tus­toi­miin. Kau­pun­gil­la oli­si mah­dol­li­suus hakea joen kun­nos­ta­mis­toi­men­pi­tei­siin JTF-rahoi­tus­ta, joka vaa­ti­si noin 20 pro­sen­tin oma­ra­hoi­tuso­suu­den. Esi­mer­kik­si mil­joo­na euroa saat­tai­si siis tuot­taa yhteen­sä vii­si mil­joo­naa euroa Kii­min­ki­joen kun­nos­ta­mi­seen. EU-rahoi­tus­läh­de JTF:llä vas­ta­taan tur­ve­tuo­tan­non vähen­tä­mi­ses­tä aiheu­tu­viin talou­del­li­siin, sosi­aa­li­siin ja ympä­ris­töl­li­siin vaikutuksiin.

Oulun yhdys­kun­ta­lau­ta­kun­ta teki kui­ten­kin pää­tök­sen, että kau­pun­ki ei läh­de hake­maan JTF-rahoi­tus­ta joen kun­nos­tus­toi­miin. Kii­min­ki­jo­ki­var­ren jako­kun­nil­la ja muil­la toi­mi­joil­la ei puo­les­taan ole mitään mah­dol­li­suuk­sia saa­da kokoon mer­kit­tä­viä oma­ra­hoi­tuso­suuk­sia. Lau­ta­kun­nan pää­tök­sen perus­te­luis­sa ilme­ni, että Oulun kat­se on enem­män­kin ras­kaas­ti val­jas­te­tus­sa Oulu­joes­sa eikä niin­kään kun­ta­lii­to­sa­lu­eel­la vapaas­ti vir­taa­vas­sa Kiiminkijoessa.