Nousu­kii­dos­sa koh­ti kevät­tä

Aurin­ko on hel­li­nyt hiih­to­lo­ma­lai­sia aina­kin tal­vi­lo­ma­vii­kon alka­jai­sik­si. Muka­vaa on ollut seu­ra­ta loma­lais­ten  päi­vi­tyk­siä hoh­ta­vil­ta han­gil­ta. Vaik­ka puuk­ko­ja satai­si lop­pu­vii­kos­ta nis­kaan, on tal­vi­sil­ta hoh­ta­vil­ta han­gil­ta saa­tu kerät­tyä valoe­ner­gi­aa tal­teen niin, että tal­ven sel­kää on hyvä läh­teä tait­ta­maan iloi­sin mie­lin. On se aurin­ko pais­ta­nut ikku­nan läpi­kin!

Päin uusia koi­tok­sia siis, ja nii­hin kuu­lu­vat jän­nit­tä­vät kun­ta­vaa­lit ja val­mis­teil­la ole­va sote- ja maa­kun­ta­uu­dis­tus. Kysees­sä on suu­rim­pia hal­lin­non ja toi­min­ta­ta­po­jen uudis­tuk­sia, mitä Suo­mes­sa on teh­ty.

Sosi­aa­li- ja ter­veys­pal­ve­lu­jen siir­tyes­sä maa­kun­tien vas­tuul­le, huh­ti­kuus­sa valit­ta­vil­le uusil­le kun­ta­päät­tä­jil­le jää siir­ty­mä­kau­den jäl­keen kon­tol­le muun muas­sa kou­lu­tuk­seen, päi­vä­hoi­toon, kaa­voi­tuk­seen, lii­kun­ta- ja kult­tuu­ri­pal­ve­lui­hin sekä kun­nal­lis­tek­niik­kaan liit­ty­vät asiat  – mer­kit­tä­viä ja tär­kei­tä, lähel­lä ihmi­siä ole­via asioi­ta siis.

Sote värit­tää myös kun­ta­vaa­le­ja, se näh­tiin YLE:n ensim­mäi­ses­sä vaa­li­ten­tis­sä tiis­tai­na. Jos jos­kus on moi­tit­tu puo­luei­ta lii­an saman­lai­sik­si, erot ovat nyt sel­keäs­ti näh­tä­vil­lä, mikä hel­pot­taa äänes­tä­jiä valinn­nois­saan.

Sote-uudis­tuk­sen luva­taan paran­ta­van pal­ve­lui­ta kuten pää­syä lää­kä­riin ja hoi­toi­hin, lisää­vän valin­nan­va­paut­ta, tasa-arvoa ja tuo­van sääs­tö­jä. Epäi­ly­jä koh­dis­tuu esi­mer­kik­si valin­nan­va­pau­den tuo­maan pal­ve­lui­den pirs­ta­loi­tu­mi­seen.

Sekin on todet­tu, että nykyi­sen jul­ki­sen sek­to­rin ter­veys- ja sosi­aa­li­pal­ve­lut ovat hyviä ja laa­duk­kai­ta ja ne pär­jää­vät var­mas­ti kil­pai­lus­sa, vaik­ka uusia toi­mi­joi­ta tuli­si­kin.

Kun­ta­lais­ten kan­nal­ta lopul­ta on yhden­te­ke­vää, mit­kä ovat hal­lin­to­ra­ken­teet, jos hom­mat pelit­tää. Tie­dot­ta­mi­ses­sa ja neu­von­nas­sa on kyl­lä pal­jon työ­sar­kaa edes­sä.

Auli Haa­pa­la