Toi­mit­ta­jal­ta: Luku­tai­toa pai­kal­li­sin maustein

Huo­men­na per­jan­tai­na vie­te­tään YK:n Kan­sain­vä­lis­tä lukutaitopäivää.

Päi­vän tar­koi­tuk­se­na on muis­tut­taa luku­tai­don mer­ki­tyk­ses­tä ja kou­lu­tuk­sen tär­key­des­tä. Suo­men YK-lii­ton mukaan luku­tai­to on kohen­tu­nut maa­il­mas­sa vuo­si­kym­men­ten var­rel­la kovas­ti, mut­ta teh­tä­vää riit­tää edel­leen. Tänä päi­vä­nä 14 pro­sent­tia maa­il­man aikui­sis­ta ei osaa lukea.

Luku­tai­to­päi­vä käyn­nis­tää myös alu­eel­li­ses­ti mer­kit­tä­vän ja Uutis­me­dian lii­ton hal­lin­noi­man Pureu­du pai­kal­li­siin ‑kam­pan­jan. Kam­pan­jan tavoit­tee­na on esi­tel­lä Suo­men pai­kal­lis­leh­tien moni­puo­li­suut­ta sekä pai­kal­lis­leh­ti­jour­na­lis­mia. Osa­na kam­pan­jaa Suo­men pai­kal­lis­leh­det avaa­vat esi­mer­kik­si näköis­leh­ti­ään ja verk­koar­tik­ke­lei­taan vapaas­ti luet­ta­vik­si. Myös Ran­ta­poh­ja on muka­na kampanjassa.

Pai­kal­lis­leh­dil­lä on oma tär­keä osan­sa niin luku­tai­don yllä­pi­tä­ji­nä kuin pai­kal­li­si­den­ti­tee­tin tuki­joi­na. Pai­kal­lis­leh­ti tuo ilmi oman alu­een­sa tapah­tu­mia, osaa­mis­ta, ihmi­siä ja puhee­nai­hei­ta. Pai­kal­lis­leh­ti tar­jo­aa myös aree­nan jul­ki­sel­le keskustelulle.

Pai­kal­li­nen sisäl­tö ei syn­ny itsek­seen. Meil­lä Ran­ta­poh­jas­sa jour­na­lis­tis­ta sisäl­töä tekee pää­toi­mit­ta­ja, kol­me talon sisäis­tä toi­mit­ta­jaa sekä laa­ja avustajajoukko.

Oman panok­sen­sa leh­den eteen anta­vat myös myynti‑, tilaus- ja ilmoitustiimimme.

Me toi­mit­ta­jat lii­kum­me ympä­ri leh­den aluet­ta, kir­joi­tam­me ja kuvaam­me sekä otam­me sel­vää pai­kal­li­sia puhut­ta­vis­ta asiois­ta. Toi­mit­ta­ji­na olem­me val­mii­ta sukel­ta­maan ennal­ta tun­te­mat­to­miin­kin uuti­sai­hei­siin – uuden oppi­mi­nen ja tie­don jaka­mi­nen myös muil­le onkin työm­me par­hai­ta puolia.

Pai­kal­lis­leh­teä ei myös­kään oli­si ilman tei­tä luki­joi­ta. Teil­tä saam­me kuul­la ajan­ta­sai­set jut­tu­vin­kit ja annat­te meil­le myös ahke­ras­ti palautetta.

Kii­tos siis, että olet tänään­kin tart­tu­nut Ran­ta­poh­jaan. Toi­vot­ta­vas­ti saat viet­tää leh­te­si äärel­lä rau­hal­li­sen luku­ko­ke­muk­sen – oli leh­te­si sit­ten perin­tei­nen pape­ri­nen tai digimuotoinen.

Ter­hi Ojala

terhi.ojala(at)rantapohja.fi