K‑Supermarket Jää­lin kaup­piaik­si Han­ne ja Timo Similä

Jäälin K-Supermarket saa Timo ja Hanne Similästä uudet kauppiaat lokakuun alussa. (Kuva: Kesko)Jäälin K-Supermarket saa Timo ja Hanne Similästä uudet kauppiaat lokakuun alussa. (Kuva: Kesko)

Jää­lin K‑Supermarket saa uudet kaup­pi­aat, kun Han­ne ja Timo Simi­lä aloit­ta­vat siel­lä loka­kuun alus­sa. Aiem­min he ovat olleet Kel­lon K‑marketin kauppiaina.

– Olem­me innos­tu­nei­ta uuden haas­teen edes­sä ja läh­dem­me luot­ta­vai­sin mie­lin toteut­ta­maan ideoi­tam­me Jää­liin. On kiva pääs­tä tutus­tu­maan uusiin asiak­kai­siin ja hen­ki­lö­kun­taan, jon­ka kans­sa yhdes­sä saam­me luot­sa­ta Jää­lis­sä taval­lis­ta parem­paa ruokakauppaa.

– Hel­po­tam­me asiak­kai­dem­me arkea ja lisääm­me vali­koi­miin Meil­lä teh­ty-tuo­te­sar­jan tuot­tei­ta, jot­ka val­mis­tam­me kau­pal­la itse. Haluam­me jat­kos­sa tar­jo­ta myös tuo­ret­ta lihaa ja kalaa alu­een asiak­kail­le pal­ve­lu­tis­kil­tä, Han­ne ja Timo avaa­vat suunnitelmiaan.

He ker­to­vat avaa­van­sa kau­pan arki­sin kel­lo 7 alkaen, jot­ta asiak­kaat saa­vat eväät mukaan myös aamulla.

– Tuom­me vali­koi­miin edul­li­sen hin­ta­ryh­män K Menu-tuot­tei­ta brän­di­tuot­tei­den rin­nal­le, jot­ta jokai­sel­le asiak­kaal­le löy­tyy sopi­van hin­tai­nen ostos­ko­ri. Toi­vom­me myös asiak­kai­den ker­to­van roh­keas­ti tuo­te­toi­veis­taan. Me ja hen­ki­lö­kun­tam­me kuun­te­lem­me toi­vei­ta her­käl­lä kor­val­la, Simi­lät lupaavat.

Innos­tuk­ses­taan huo­li­mat­ta Simi­lät tun­te­vat myös haikeutta.

– Kel­lon K‑Market oli ensim­mäi­nen kaup­pa­paik­kam­me ja sil­lä tulee aina ole­maan paik­kan­sa sydä­mis­säm­me. Saim­me myös ainut­laa­tui­sen tilai­suu­den suun­ni­tel­la sin­ne uuden, upean kau­pan. Ter­vei­sem­me hen­ki­lö­kun­nal­lem­me, kai­kil­le asiak­kail­lem­me ja sidos­ryh­mil­lem­me hyväs­tä yhteis­työs­tä näi­den vuo­sien aika­na, Simi­lät lähet­tä­vät terveisensä.

Timol­la on laa­ja työ­ko­ke­mus Kes­ko-kon­ser­nin eri työ­teh­tä­vis­tä, muun muas­sa Inters­por­tis­ta, Kes­kon varas­to­työs­tä, K‑Marketista, K‑Supermarketista ja K‑Citymarketista. Han­ne on ennen kaup­pia­su­raa työs­ken­nel­lyt yksi­tyi­sel­lä sek­to­ril­la ter­veys­pal­ve­lui­den paris­sa alue­pääl­lik­kö­nä. Kaup­pia­su­raa Simi­löil­lä on taka­na 6,5 vuotta.

Simi­löi­den per­hee­seen kuu­luu juu­ri kou­lun aloit­ta­nut rei­pas Hugo-poi­ka.

– Tyk­kääm­me liik­kua luon­nos­sa ja vapaa-aikaa vie­täm­me per­heen kes­ken ulkoil­len ja ret­keil­len. Tal­vi­sin hiih­däm­me ja Timo lenk­kei­lee aina kun ehtii, Han­ne kertoo.