Läh­de?

Pää­asial­li­se­na yli­opis­to-opis­ke­li­ja­na läh­de­mer­kin­nät aiheut­ta­vat kak­si­ja­koi­sia tun­tei­ta. Ymmär­rän läh­de­viit­tei­den anta­vat väit­teil­le päte­vyyt­tä. Samal­la ihmet­te­len, mik­si “vaa­li­pu­heet ovat vai­kut­ta­maan pyr­ki­viä puhei­ta” on väi­te, jon­ka päte­vyys pitää todis­taa. Onhan tuo ihan maa­lais­jär­keä. Usein aka­tee­mi­sia teks­te­jä teh­tail­les­sa suu­rin mur­he ei ole itse kir­joit­ta­mi­nen vaan juu­ri ne iäni­kui­set läh­de­mer­kin­nät. Tar­vit­see­ko oikeas­ti jokai­ki­nen sana todis­taa näin?

Kesäl­lä läh­de­viit­tei­den aiheut­ta­ma tus­ka lie­ven­tyy, kun kaik­kien teks­tien lop­puun ei tar­vit­se teh­dä kah­den sivun mit­tais­ta kir­jal­li­suus­lis­taus­ta. Kui­ten­kin vii­me viik­koi­na läh­teet ovat olleet mie­le­ni päällä.

Mik­si? Kos­ka sosi­aa­li­sen median syöt­tee­ni ovat alka­neet pik­ku­hil­jaa täyt­ty­mään julk­kis­ten sitaa­teis­ta, kuten “älä keh­taa olla masen­tu­nut, ole kii­tol­li­nen ja lii­ku eteen­päin” tai “tämä suku­pol­vi ei arvos­ta oike­aa rak­kaut­ta.” Taus­tan kuvas­sa on kal­liis­sa merk­ki­pu­vus­sa kei­kai­le­va nuo­ri mies tai vuo­ris­to­mai­se­ma, tar­koi­tuk­se­na on ins­pi­roi­da massoja.

En itse ole löy­tä­nyt näis­tä jul­kai­suis­ta ins­pi­raa­tio­ta, vaan häm­men­nys­tä. Mil­loin Paul Wal­ker, muka sanoi, että älä keh­taa olla masen­tu­nut? Mis­sä haas­tat­te­lus­sa Leo­nar­do DiCaprio on sano­nut, että voit teh­dä mitä vain elä­mäl­lä­si, jos voit men­nä ravin­to­laan tai elo­ku­va­teat­te­riin yksin? Anta­kaa läh­teet, kiitos!

Algo­rit­mit ovat otta­neet kop­pia sii­tä, että olen kat­so­nut näi­tä niin sanot­tu­ja moti­vaa­tio­si­taat­te­ja. Tämä tar­koit­taa, että nii­tä tulee vas­taan yhä enem­män ja enem­män, ja häm­men­nyk­se­ni sen­kun kas­vaa kas­va­mis­taan. Poh­din, tulee­ko julk­kik­sil­le näi­tä hei­dän “sitaat­te­jaan” vas­taan netis­sä? Kysy­vät­kö hekin itsel­tään, että mil­loin on noin tul­lut sanot­tua? Ajat­te­le­vat­ko hekin, että mis­sä ovat lähteet?

Alii­sa Alatossava

aliisa.alatossava(at)rantapohja.fi