Koti­tie vai rautatie?

Ran­ta­poh­jan toi­mit­ta­jat kysy­vät lähi­päi­vien aika­na alu­een turuil­la ja toreil­la sii­tä, mikä on koh­dal­le sat­tu­neen äänes­tä­jän mie­les­tä tär­kein asia, joka päät­tä­jien pitää hoi­taa kun­toon ensi vaa­li­kau­del­la. Kysy­mys esi­te­tään myös Ran­ta­poh­jan Face­book-sivul­la. Kii­tos, hyvät ihmi­set, kun autat­te mei­tä vastaamalla.

Ran­ta­poh­jas­sa monet ehdok­kaat ja puo­lueit­ten edus­ta­jat ovat pitä­neet kak­sois­rai­det­ta tär­keim­pä­nä lähi­vuo­sien poh­joi­sen Suo­men hank­kee­na, joka täy­tyi­si saa­da toteen. Kyse on isos­ta pelis­tä: mer­kit­tä­väs­tä val­tion resurs­sien ohjauk­ses­ta poh­joi­seen ja suu­res­ta asias­ta alu­een asuk­kail­le, elin­kei­noe­lä­mäl­le ja ken­ties koko Poh­jois-Euroo­pan tavaraliikenteelle.

En kui­ten­kaan ole lain­kaan var­ma, tule­vat­ko Ran­ta­poh­jan kysy­myk­seen vas­taa­vat äänes­tä­jät pau­kaut­ta­maan heti kät­te­lys­sä, että “kak­sois­rai­de”. Jos eri­lai­sis­ta teis­tä puhu­taan ja minul­ta kysyt­täi­siin, niin kyl­lä han­ke­koh­teet löy­ty­ne­vät pal­jon lähem­pää. Aika har­va mat­kus­taa jat­ku­vas­ti junal­la. Jos Hel­sin­kiin mat­kaa ker­ran vuo­des­sa vaik­ka­pa Kii­min­gin Hut­tu­ky­läs­tä, niin juna­mat­kan pituus ei har­mit­ta­ne niin­kään kuin huo­noil­la maan­teil­lä teh­ty alkumatka.

Jul­kai­sem­me vas­tauk­sia kysy­myk­seem­me ensi vii­kon tors­tai­na. Joten­kin minul­la on sel­lai­nen tuti­na, että monet vas­taa­jat otta­vat esil­le eri­tyi­ses­ti ter­veys­pal­ve­lut ja sen kuin­ka nii­den piti paran­tua uuden soten myö­tä, mut­ta että täl­lä het­kel­lä kehi­tys tun­tuu päin­vas­tai­sel­ta, eten­kin monen van­huk­sen osal­ta. Esil­le nouse­vat var­mas­ti myös kou­lu­asiat ja ylei­nen tur­val­li­suus ja saa­pa näh­dä mitä muuta.

Suo­mes­sa lie­nee pal­jon vie­lä sää­det­tä­vää, vaik­ka Suo­mi onkin jäl­leen, jo kuu­det­ta ker­taa peräk­käin, julis­tet­tu maa­il­man onnel­li­sim­mak­si maak­si. Tätä ei uskoi­si, jos kuun­te­lee polii­tik­ko­jen väit­te­lyä. Ehkä heil­le ei ole kerrottu.

Joka tapauk­ses­sa yksi tämän auvoi­sen onnel­li­suu­den perus­ki­vis­tä on demo­kra­tia. Se taas alkaa nil­kut­taa ikä­väl­lä taval­la, jos ihmi­set eivät äänestä.