Toi­mit­ta­jal­ta: Kii­ret­tä pitää

Hiih­to­lo­ma­viik­ko, las­kiais­tiis­tai ja kul­jem­me kevät­tä koh­ti! Monil­la on nyt loma tai se siin­tää edes­sä. Kii­reet sen sijaan jat­ku­vat aina­kin edus­kun­nan pääs­sä, mis­sä sor­va­taan kuu­mei­ses­ti vuo­si­sa­dan uudis­tus­ta sotea paket­tiin. Voi­pa kan­san­edus­ta­jien työ­ru­pea­ma piden­tyä­kin maa­lis­kuun 15. päi­vän yli, vaik­ka sen jäl­keen pitäi­si kausi olla pul­kas­sa ja itse kun­kin kii­ruh­taa jo vaa­li­ken­til­lä.

Monet taval­li­set kan­sa­lai­set ovat seu­ran­neet sote­kes­kus­te­lua, tai aina­kin yrit­tä­neet. Har­va sii­tä osaa sanoa juu­ta tai jaa­ta. Koko­nai­suu­des­ta ei monel­la­kaan ole har­main­ta hajua. Sote­val­mis­te­lus­sa on käy­tet­ty mil­loin mitä­kin ver­tauk­sia. Jal­ka­pal­lo­ter­mein sote­pal­lo menee nyt maa­liin tai sit­ten rimaa hipoen ohi. Tai näh­tä­väk­si jää, lop­puu­ko aika ja peli puhal­le­taan poik­ki.

Asiat mene­vät nyt niin kuin ovat men­näk­seen ja elä­mä jat­kuu. Hyvä puo­li vii­me aiko­jen poliit­ti­sis­sa kes­kus­te­luis­sa on, että puo­luei­den erot ja mie­li­pi­teet ovat tul­leet sel­keäm­min esil­le ja äänes­tä­jien on hel­pom­pi teh­dä valin­to­ja. Edus­kun­ta­vaa­lit ovat jo rei­lun kuu­kau­den pääs­tä 14.4. Toi­von mukaan kiin­nos­tus yhtei­siin asioi­hin ja kaik­keen sii­hen mitä ympä­ril­läm­me tapah­tuu, on lisään­ty­nyt. Mei­dän äänes­tä­jien käsis­sä on, mitä tule­man pitää ensi vaa­li­kau­del­la ja mil­lä jouk­kueil­la pela­taan.

Seu­ra­taan­pa siis valp­pai­na asioi­den kul­kua. Muis­te­taan välil­lä myös vetää hen­keä ja pysäh­tyä naut­ti­maan aurin­koi­sis­ta kevät­han­gis­ta ja ulkoi­lus­ta. Näh­tä­väk­si jää, mil­lai­nen kevät on kelien suh­teen. Jääl­le­kin pääs­tiin teke­mään latu­ja vii­kon­lop­pu­na. Kii­min­ki­joen ja meren jääl­le Hau­ki­pu­taal­la latu­ja vetä­nyt yksi­tyi­nen hyvän­te­ki­jä toi­voi Ran­ta­poh­jan välit­tä­vän toi­veen, että kelk­kai­li­jat ja muut kul­ki­jat käyt­täi­si­vät jääl­lä liik­ku­mi­seen mui­ta väy­liä kuin latu­ja. Lää­niä riit­tää kai­kil­le ja sopu sijaa antaa, myös luon­nos­sa.

Auli Haa­pa­la

auli.haapala(at)rantapohja.fi