Toi­mit­ta­jal­ta: Kaup­pa ja apteek­ki tarvitaan

Kun Yli-Iin ja Yli­kii­min­gin kylil­tä on vuo­sien var­rel­la pois­tu­nut oma kunn­an­toi­mis­to, ter­veys­a­se­ma, ambu­lans­si­pal­ve­lut, pan­kit, pos­tit, huol­toa­se­mia ja kaup­po­ja, on pie­ni­kin vih­je jon­kun ole­mas­sa ole­van pal­ve­lun pois­tu­mi­ses­ta liikaa.

Huol­ta herät­tä­vät toki kau­pun­gin puu­has­te­lut pal­ve­lu­verk­kon­sa paris­sa, mut­ta epä­var­muus lei­juu myös esi­mer­kik­si apteek­kien ja ruo­ka­kaup­po­jen yllä.
Maa­seu­dun tule­vai­suus uuti­soi jokin aika sit­ten, että Osuus­kaup­pa Kes­ki­maa aikoo sul­kea Pyl­kön­mäen Salen vähäi­sen käy­tön vuok­si. Kyläl­lä asuu 760 ihmis­tä, eikä kaup­pa kannata.

Yli-Iin asu­kas­lu­ku keik­kuu 1 500 pin­nas­sa. Tuol­la­kin luke­mal­la ollaan var­mas­ti jo ihan kipu­ra­joil­la asiak­kai­den riit­tä­vyy­den suh­teen. Tar­vit­see­ko jokai­sen ison ket­jun yksi­kön olla tuot­ta­va vai voi­si­ko ket­ju teh­dä käde­no­jen­nuk­sen maa­seu­dun asuk­kai­den suuntaan?

Uhka ket­ju­liik­keen lop­pu­mi­ses­ta väes­tön vähe­tes­sä on todel­li­nen. Joil­lain kylil­lä yksi­tyi­nen kaup­pias on otta­nut ket­jun pois­tut­tua kau­pan itsel­leen ja tur­van­nut näin asuk­kail­le päivittäistavarakaupan.

Pal­ve­lu, joka voi myös läh­teä kyläl­tä ter­veys­kes­kuk­sen lak­kaut­ta­mi­sen myö­tä on apteek­ki. Sata­kun­ta­lai­sen syn­ty­mä­pi­tä­jä­ni apteek­ka­ri ker­toi, että jos ter­veys­kes­kus läh­tee, läh­tee hän­kin. Ei rii­tä resep­ti­lääk­kei­den osta­jia, kos­ka he osta­vat lääk­keen­sä muu­al­ta lää­kä­ri­reis­sun yhtey­des­sä. Yli­kii­min­gis­sä ja Yli-Iis­sä aptee­kit vie­lä kui­ten­kin ovat, onneksi.

Mitä ihmi­set Oulun reu­noil­la voi­vat teh­dä pal­ve­lui­den säi­lyt­tä­mi­sek­si? Käyt­tää nii­tä ja suh­tau­tua posi­tii­vi­ses­ti oman kylän pal­ve­lui­hin ja yrittäjiin.