Jou­lu­kam­pan­jaan kan­nat­taa osallistua

Suo­si­kaa ilmoit­ta­jiam­me! kajaut­ti­vat leh­det aikoi­naan avoi­mes­ti ja reh­dis­ti. Nyky­ään sama vies­ti väli­te­tään hie­no­va­rai­sem­min ja pei­te­tym­min. Joku media yrit­tää pitää isoa­kin haju­ra­koa yrityksiin.

Ran­ta­poh­jal­la on ollut jo vuo­sia sen orga­ni­soi­ma Osta omal­ta seu­dul­ta ‑jou­lu­kam­pan­ja, joka sopii pai­kal­li­sel­le medial­le kuin nenä pää­hän. Vuo­den 2020 kam­pan­ja alkaa tänään.

Kam­pan­jaan osal­lis­tu­mi­nen on help­poa ja se kan­nus­taa pai­kal­li­siin han­kin­toi­hin, mikä on aina hyvä asia jos kulut­ta­ja halu­aa edis­tää oman alu­een­sa elin­voi­maa. Kam­pan­jas­sa kulut­ta­ja kerää lei­mo­ja jou­lu­kam­pan­ja­kort­tiin ja kun nii­tä on riit­tä­väs­ti, hän palaut­taa sen kam­pan­ja­liik­kee­seen. Kor­tin palaut­ta­jat pää­se­vät mukaan sato­jen euro­jen arvoi­sen alu­eel­li­seen lah­ja­kor­tin arvon­taan. Tar­kem­mat ohjeet löy­ty­vät tänäi­ses­tä Rantapohjasta.

Koro­na tulee sot­ke­maan tule­van jou­lun ja samal­la myös jou­lu­kaup­paa. Kevääl­lä pan­de­mian vai­ku­tuk­set ulot­tui­vat eri­tyi­ses­ti kivi­jal­ka­kaup­paan. Nyt syk­syl­lä tie­toi­suus koro­nan leviä­mi­sen ehkäi­sys­tä on kui­ten­kin pal­jon parem­mal­la tolal­la kuin kevään panii­kis­sa. Vas­tuul­li­set kivi­jal­kay­rit­tä­jät otta­vat­kin tilan­teen huo­mioon ja osaa­vat jär­jes­tää asia­kas­koh­taa­mi­set tur­val­li­sik­si. Myös mei­dän asiak­kai­den on kan­net­ta­va oma tur­val­li­suus­kor­tem­me kekoon.

Jou­luun liit­ty­vien pal­ve­lu­jen ja tuot­tei­den hank­ki­mi­nen pai­kal­li­ses­ti on tär­ke­ää. Se takaa osal­taan pal­ve­lu­jen ja työ­paik­ko­jen säi­ly­mi­sen alu­eel­la. Ran­ta­poh­jan­kin alu­eel­la koti­ta­lou­det käyt­tä­vät sato­ja euro­ja eri­lai­siin jou­lu­han­kin­toi­hin – oli sit­ten koro­naa tai ei. Koti­mai­sen suo­si­mi­nen on tär­ke­ää, mut­ta mer­ki­tyk­sel­lis­tä on myös se, mis­tä tava­rat tai pal­ve­lut hankitaan.