Toi­mit­ta­jal­ta: Iin kes­kus­ta uudis­tuu

Maan­käy­tön suun­nit­te­lu kaa­voit­ta­mal­la kuu­luu kun­tien mer­kit­tä­vim­pin teh­tä­viin. Sil­lä voi­daan ohja­ta kun­nan kehit­ty­mis­tä vuo­si­kym­me­nik­si eteen­päin. Jos kaa­voi­tus epä­on­nis­tuu, niin sil­lä­kin on pit­kä­kan­toi­set vai­ku­tuk­set.

Iis­sä on meneil­lään erit­täin mer­kit­tä­vä Iin kir­kon­seu­dun ase­ma­kaa­voi­tus (Ran­ta­poh­ja mm.20.2.), johon on ryh­dyt­ty kun­nan asuk­kai­ta kuun­nel­len. Kun­ta­lai­sil­la oli mah­dol­li­suus olla muka­na kaa­voi­tuk­sen suun­nit­te­lus­sa jo sen val­mis­te­lu­vai­hees­sa.

Uudel­la kaa­val­la pyri­tään juu­ri sii­hen, mitä Ii ja moni muu­kin Iin kal­tai­nen kun­ta tar­vit­see. Mah­dol­li­ses­ti 1970-, 1980- luvuil­la raken­ne­tut ja 1990-luvul­la lop­puun toteu­te­tut taa­ja­mat alka­vat vai­kut­taa kulah­ta­neil­ta ja ne vaa­ti­si­vat kehit­tä­mis­tä veto­voi­man säi­lyt­tä­mi­sek­si ja uudis­ta­mi­sek­si. Ajan mit­taan monis­sa kun­nis­sa lii­ken­ne- ja pysä­köin­ti­jär­jes­te­lyt ovat jää­neet ajas­taan jäl­keen. Iis­sä­kin kir­jat­tu­na tavoit­tee­na on taa­ja­ma­ku­van paran­ta­mi­nen ja kes­kus­tan kehit­tä­mi­nen veto­voi­mai­sek­si kun­ta­kes­kuk­sek­si.

Oma kysy­myk­sen­sä Iis­sä on tule­vien kym­me­nien vuo­sien aika­na se, mis­sä nelos­tie tulee kul­ke­maan. Jos ja kun tie muut­taa jonain päi­vä­nä paik­kaan­sa, se tulee mer­kit­se­mään suu­ria muu­tok­sia iiläis­ten arkeen. Kas­va­vat lii­ken­ne­vir­rat ohjau­tu­vat mah­dol­li­ses­ti Iin ja siel­lä toi­mi­vien yri­tys­ten ohi.

Hau­ki­pu­taal­la nelos­tien siir­ty­mi­nen koet­tiin jo kym­me­niä vuo­sia sit­ten. Tänä päi­vä­nä oli­si­kin mah­do­ton aja­tus, että nelos­tie kul­ki­si Hau­ki­pu­taan taa­ja­man läpi, kos­ka lii­ken­ne­mää­rät ovat kas­va­neet niin suu­rik­si. Nelos­tien lin­jauk­sen muu­tos on muo­kan­nut var­mas­ti Hau­ki­pu­taan yri­tys­ra­ken­net­ta­kin. Nelos­tie vai­kut­taa yri­ty­se­lä­mään suu­res­ti myös Iis­sä.

Ehdo­tus Iin kir­kon­seu­dun uudek­si kaa­vak­si on näh­tä­vil­lä 12.3. saak­ka. Sii­hen saak­ka sii­tä voi teh­dä muis­tu­tuk­sen. Hiu­kan paneu­tu­mis­ta vaa­ti­vaan asi­aan voi tutus­tua myös Iin kun­nan verk­ko­si­vuil­la.

Pek­ka Kevä­jär­vi