Hir­vi­vaa­ra on suurimmillaan

Muu­ta­man ker­ran se on ollut lähel­lä. Jos­tain on ilmaan­tu­nut hir­vi tai peu­ra auton eteen tiel­le tai vähin­tään­kin ravil­le. Yhtään tör­mäys­tä en ole koke­nut, mut­ta raju­ja hätä­jar­ru­tuk­sia olen jou­tu­nut teke­mään. Muu­ta­ma päi­vä sit­ten olin tör­mä­tä kettuun.

Ker­ran en ehti­nyt edes jar­rut­taa, kun hir­ven val­ta­va hah­mo vilah­ti näkö­ken­tän ohi. Jalat täri­si­vät sen jäl­keen puo­li­sen tun­tia. Se joh­tui luul­ta­vas­ti eli­mis­tön tuot­ta­mas­ta adre­naa­li­ryö­pys­tä. Sen sai aikaan voi­ma­kas säikähdys.

Tilas­to­kes­kuk­sen mukaan man­ner-Suo­men tie­lii­ken­tees­sä tapah­tui vii­me vuon­na lähes 14 000 riis­taon­net­to­muut­ta. Vaa­ral­li­sin­ta aikaa nii­den suh­teen on meneil­lään ole­va mar­ras­kuu. Kaik­ki eivät suin­kaan ole hir­vi­ko­la­rei­ta, vaan autoi­li­jat tör­mää­vät Suo­men maan­teil­lä myös val­ko­hän­tä­peu­roi­hin, met­sä­kau­rii­siin, met­sä­peu­roi­hin, vil­li­si­koi­hin ja kuusi­peu­roi­hin. Osa Poh­jois-Poh­jan­maas­ta on poron­hoi­toa­luet­ta, joten eten­kin Koil­lis­maal­la tapah­tuu myös porokolareita.

Riis­taon­net­to­muuk­sia on eni­ten siel­lä, mis­sä on pal­jon lii­ken­net­tä ja run­saim­min eläi­miä. Mää­räl­li­ses­ti suu­rin osa onnet­to­muuk­sis­ta tapah­tuu Suo­mes­sa Var­si­nais-Suo­mes­sa ja Uudel­la­maal­la, mut­ta kola­ri­ris­ki on todel­li­nen myös Pohjois-Pohjanmaalla.

Mik­si sit­ten juu­ri lop­pusyk­sy ja eten­kin mar­ras­kuu on hir­vi­ko­la­reit­ten osal­ta vaa­ral­li­sin­ta aikaa. Hir­vie­läin­ten kesää vilk­kaam­pi syk­syi­nen lii­keh­din­tä joh­tuu nii­den siir­ty­mi­ses­tä tal­vi­lai­tu­mil­le, kii­ma-ajas­ta sekä met­säs­tys­kau­des­ta. Eläin­ten rei­tit kul­ke­vat usein tei­den poikki.

Autoi­li­jan kan­nal­ta syk­sy on olo­suh­tei­den­sa puo­les­ta han­ka­laa aikaa. Mones­ti mat­kaa tai­te­taan pimey­des­sä ja satees­sa ja liuk­kaas­sa kelis­sä. Yllät­tä­viin lii­ken­ne­ta­pah­tu­miin rea­goi­mi­nen voi olla taval­lis­ta hitaampaa.

Rat­kai­se­vaa riis­ta­ko­la­rei­den vält­tä­mi­ses­sä onkin tilan­ne­no­peus. Mitä kovem­pi vauh­ti, sen pidem­pi jar­ru­tusai­ka. Kan­nat­taa myös muis­taa, että hir­vis­tä varoit­ta­via lii­ken­ne­merk­ke­jä on pys­ty­tet­ty tei­den var­siin hyväs­tä syystä.