Toi­mit­ta­jal­ta: Hei­niä hat­tuun

Ei kulut­ta­ja­par­ka oikein tie­dä, mitä tänä päi­vä­nä oli­si sove­lias­ta  lau­ta­sel­leen lait­taa. Sen lisäk­si, että eläm­me yltä­kyl­läi­syy­den valin­nan­vai­keu­den aikaa, ilmas­ton­muu­tok­sen syn­ti­pu­keik­si lei­ma­taan lil­lu­kan­var­sia, kuten nau­dan­li­ha ja  mai­to. Nau­ta­ruk­ka, jota on vuo­si­tu­han­sia käy­tet­ty ihmis­ra­vin­nok­si, voi olla pian katoa­vaa kan­san­pe­rin­net­tä. Toi­vot­ta­vas­ti ei kui­ten­kaan.

Tar­vit­sem­me­ko oikeas­ti niin pal­jon  sort­te­ja kuin mitä kau­pan hyl­lyil­tä löy­tyy?  Kuin­ka pal­jon oikeas­ti kau­pois­ta jää yli­jää­mä­ruo­kaa? Pal­jon­ko me kulut­ta­jat hei­täm­me vai­val­la ja kal­liis­ti kas­va­tet­tua, pakat­tua ja kul­je­tet­tua ruo­kaa huk­kaan? Veik­kaan, että yli­ku­lu­tus on suu­rem­pi rasi­te ilmas­tol­le kuin tie­tyt, koti­mas­sa lähel­lä tuo­te­tut elin­tar­vik­keet tai nii­den tilal­le ulko­mail­ta rah­da­tut kei­no­te­koi­set vas­tik­keet.

Pel­ti­leh­mis­tä ja autoi­li­jois­ta teh­dään myös syn­ti­puk­ke­ja. Lii­ken­teen pääs­töt tuli­si hal­li­tus­oh­jel­man mukaan puo­lit­taa kym­me­nes­sä vuo­des­sa. Samaan aikaan vaa­di­taan kas­vua ja kil­pai­lu­ky­kyä. Yhdek­si kei­nok­si talous­tie­tei­li­jät esit­te­li­vät sel­vi­tyk­sen, jos­sa kulu­tus- ja pääs­tö­vä­hen­nyk­siin pääs­täi­siin lai­ta­mal­la ben­sa ja die­sel kor­til­le. Jake­li­jat ostai­si­vat val­tiol­ta kiin­tiöi­hin perus­tu­van pääs­tö­lu­van, jol­la kar­tu­tet­tai­siin samal­la val­tion ehty­mä­tön­tä kas­saa. Viu­lut mak­sai­si veron­mak­sa­ja ja tank­kaa­va asia­kas, ellei sit­ten taka­pen­kil­lä istu se kuu­lui­sa artis­ti.

Pääs­tö­ve­ro rokot­tai­si eni­ten pie­ni­tu­loi­sia ja haja-asu­tusa­lueil­la asu­via. Hei­tä, jot­ka jou­tu­vat liik­ku­maan pal­ve­lui­den ja työn peräs­sä. Vai onko tämä sitä glo­baa­lik­si sanot­tua kau­pun­gis­tu­mis­ke­hi­tys­tä, jos­sa  ihmi­set paka­taan kes­kuk­siin pal­ve­lu­jen, jouk­ko­lii­ken­teen, punais­ten pyö­rä­baa­no­jen ja syk­ke­li­vuo­kraa­mo­jen äärel­le.

Näis­tä kär­jis­tyk­sis­tä huo­li­mat­ta haluan sanoa, että ilmas­ton­muu­tos on todel­lis­ta ja jota­kin tar­vit­see teh­dä, mei­dän jokai­sen. Kes­kus­te­lun herät­tä­jiä ja uni­luk­ka­rei­ta tar­vi­taan, mut­ta ei teh­dä täs­tä ilmas­to­työs­tä niin hir­veän moni­mut­kais­ta, ahdis­ta­vaa ja kal­lis­ta.

auli.haapala(at)rantapohja.fi