Toi­mit­ta­jal­ta: Har­vi­nai­nen pre­si­den­tin vie­rai­lu

Iin kun­nas­sa on saa­tu pau­ku­tel­la henk­se­lei­tä tasa­val­lan pre­si­dent­ti Sau­li Nii­nis­tön vie­rai­lun takia. Syy­tä onkin, sil­lä istu­van pre­si­den­tin vie­rai­lu Ran­ta­poh­jan alu­eel­la on todel­la har­vi­nai­nen tapaus.

Iiläi­nen his­to­ria­har­ras­ta­ja Pert­ti Huo­vi­nen ker­toi, että edel­li­nen istu­van pre­si­den­tin vie­rai­lu Iis­sä oli vuon­na 1988, kun Mau­no Koi­vis­to kävi kun­nas­sa. Hän kävi tuol­loin aina­kin kalas­ta­mas­sa Kal­le Tii­ron kans­sa. Aivan var­maa tie­toa ei kui­ten­kaan ole, oli­ko kysees­sä pre­si­den­tin viral­li­nen vai epä­vi­ral­li­nen vie­rai­lu.

Koi­vis­ton vie­rai­lua edel­tä­vä pre­si­den­til­li­nen visiit­ti oli vuon­na 1957, kun pre­si­dent­ti Urho Kek­ko­nen osal­lis­tui Iin maa­ta­lous­juh­laan.

Iisi-aree­nal­la poh­dit­tiin Nii­nis­tön vie­rai­lun yhtey­des­sä, että vie­rai­li­ko myös Mart­ti Ahti­saa­ri tasa­val­lan pre­si­dent­ti­nä Iis­sä. Lop­pu­tu­le­ma­na kes­kus­te­luis­sa oli, että hän ei ollut Iis­sä vie­rail­les­saan istu­va pre­si­dent­ti. Jos joku muis­taa asian parem­min, voi­nee ker­toa asian tän­ne toi­mi­tuk­seen. Hau­ki­pu­taal­la Ahti­saa­ri sen sijaan on vie­rail­lut istu­va­na pre­si­dent­ti­nä. Samoin Urho Kek­ko­nen, jon­ka muis­te­taan käy­neen aina­kin Hyvo­nin teh­taal­la.

Tasa­val­lan pre­si­dent­ti Sau­li Nii­nis­tön ihas­tu­mi­nen Iihin tuli ilmi syk­syl­lä 2017, kun Ii pal­kit­tiin Euroo­pan ilmas­to­myön­tei­sim­pä­nä kun­ta­na. Ii päi­hit­ti kisas­sa Parii­sin, Tori­non ja Tal­lin­nan. Pre­si­dent­ti twiit­ta­si: “Iin kun­ta pesi ne kaik­ki!”.

Iin kun­nan­joh­ta­ja Ari Ala­tos­sa­va ker­toi, että pre­si­dent­ti Nii­nis­töl­le on esi­tet­ty muu­ta­maan ker­taan kut­su saa­pua kun­taan vie­rai­lul­le. Esi­mer­kik­si Iin Ilmas­toA­ree­na ei kui­ten­kaan sopi­nut pre­si­den­tin ohjel­maan. Alku­vuo­des­ta pre­si­den­tin kans­lias­ta kui­ten­kin kysel­tiin, jos­ko nyt otet­tai­siin val­tion pää­mies vas­taan. Mie­luus­ti otet­tiin.

Ja näin twiit­ta­si pre­si­dent­ti Nii­nis­tö vie­rai­lun jäl­keen: “Antoi­sat kes­kus­te­lut Iis­sä kun­nan edus­ta­jien, kou­lu­lais­ten ja kun­ta­lais­ten kans­sa. Iin ilmas­to­toi­met ja – tavoit­teet ovat vai­kut­ta­via – haas­tee­seen on tar­tut­tu jär­keä käyt­täen ja kes­tä­vää elä­män­ta­paa luo­den!”