Tie­to­vi­sa 19.2.2018

Kysy­myk­set
1. Kuka Suo­men tämän­het­ki­sis­tä kan­san­edus­tajs­ta on aak­kos­jär­jes­tyk­ses­sä ensim­mäi­nen?
2. Mikä pla­neet­ta kier­tää aurin­gon nel­jä ker­taa sii­nä ajas­sa kuin Maa ker­ran?
3. Mikä tuo­te on Löf­bergs Lila?
4. Mik­si kut­su­taan mm. mui­nai­ses­sa Egyp­tis­sä oole­via pat­sai­ta, joil­la on lei­jo­nan ruu­miis­sa ihmi­sen pää?
5. Kuka on maa­il­man eni­ten levy­jä myy­nyt artis­ti? a) Elvis Pres­ley, b) Bruce Springs­teen, c) Madon­na, d) Mic­hael Jack­son
6. Min­kä maan pää­kau­pun­ki on ollut aikoi­naan Ros­kil­de?
7. Mik­si kut­su­taan työ­vai­het­ta, jos­sa kan­gas­pa­lat ommel­laan usein käsin kiin­ni toi­siin­sa koneel­la ompe­le­mis­ta var­ten?
8. Mis­sä kah­des­sa EU-maas­sa on eni­ten susia?
9. Mihin nau­tin­toai­nee­seen liit­tyy Dar­jee­lin­gin kau­pun­gin nimi?
10. Mis­sä EU-maas­sa työ­voi­ma on kal­lein­ta? a) Ruot­si, b) Suo­mi, c) Tans­ka, d) Bel­gia

Vas­tauk­set
1. Tou­ko Aal­to
2. Mer­ku­rius
3. Kah­via
4. Sfink­si
5. a) Elvis Pres­ley
6. Tans­kan
7. Har­si­mi­nen
8. Roma­nias­sa ja Espan­jas­sa
9. Tee­hen
10. c) Tans­ka