Ran­ta­poh­jan tie­to­vi­sa 8.10.2023

Kysy­myk­set

1. Mon­ta­ko jokea mai­ni­taan maa­kun­ta­lau­lus­sam­me Kym­me­nen vir­ran maa?

2. Kenen yli 2 mil­joo­nan kir­jan myyn­tiin yltä­neen jän­nä­ri­kir­jai­li­jan oikea nimi on Pet­ri Pykälä?

3. Min­kä nimi­nen on ensim­mäi­nen Valion val­mis­ta­ma sula­te­juus­to, joka täyt­tää 90 v. tänä vuonna?

4. Kuka on ollut Suo­men ensim­mäi­nen naispääministeri?

5. Mil­lai­nen nai­nen on koket­ti? a) ilo­tyt­tö, b) kei­mai­li­ja, c) nal­kut­ta­ja, d) ylpeä

6. Min­kä veh­keen kehit­tä­jiin kuu­luu venä­läi­nen Mihail Kalashnikov?

7. Mikä on veri­juo­tik­kaan kan­san­omai­sem­pi nimi?

8. Mikä joki vir­taa Ham­pu­rin läpi, kuten TV-sar­jois­sa­kin on nähty?

9. Mihin Suo­men kau­pun­kiin syn­tyi ns. Pik­ku-Vii­pu­rik­si kut­sut­tu alue sodan jäl­keen sin­ne muut­ta­neen evak­ko­yh­dys­kun­nan mukaan? Muka­na tuli urhei­luseu­ra Reipas.

10. Mon­ta­ko orto­dok­sis­ta hiip­pa­kun­taa on Suo­mes­sa? a) 2, b) 3, c) 4, d) 5

 

Vas­tauk­set

1. Vii­si (Kemi, Tor­nio, Ounas, Oulu, Ii)

2. Ilk­ka Remeksen

3. Kos­ken­las­ki­ja

4. Anne­li Jäätteenmäki

5. b) keimailija

6. Ryn­näk­kö­ki­vää­rin

7. Iili­ma­to

8. Elbe

9. Lah­teen

10. b) 3