Yli­ran­nan kou­lu käyttökieltoon

Iin Yli­ran­nan kou­lul­la ei voi­da jär­jes­tää ope­tus­ta ensi syk­sy­nä. Kun­nan­hal­li­tus on päät­tä­nyt sul­kea kou­lun tois­tai­sek­si kou­lun sisäil­maon­gel­mien takia. Kou­lu ei Oulun­kaa­ren ympä­ris­tö­tar­kas­ta­jan lausun­non mukaan täl­lä het­kel­lä ole tur­val­li­nen työympäristö.

Iin kun­nan vs. ope­tus­pääl­lik­kö Tais­to Soi­ni­nen ker­too, että toden­nä­köi­ses­ti Yli­ran­nan oppi­laat aloit­ta­vat kou­lun syk­syl­lä muis­sa tiloissa.
– Yksi vaih­toeh­to on Ase­man kou­lu, mut­ta asian päät­tää ope­tus- ja var­hais­kas­va­tus­lau­ta­kun­ta, Soi­ni­nen sanoo.

Yli­ran­nan kou­lun oppi­las­mää­rä on ensi syk­sy­nä 42.

Edel­li­nen remont­ti vuo­si sitten

Yli­ran­nan kou­lu oli sisäil­maon­gel­mien takia remon­tis­sa luku­vuon­na 2016–17, jol­loin siel­tä kor­jat­tiin muun muas­sa raken­nuk­sen ylä­poh­jaa ja uusit­tiin vesi­kat­to. Oppi­laat opis­ke­li­vat tuol­loin Ase­man koulussa.

Kun­nan­hal­li­tus päät­ti maa­nan­tai­na ollees­sa kokouk­ses­saan, että kun­to­tut­ki­muk­sen teh­neel­tä A‑insinöörit Raken­nut­ta­mi­nen Oy:ltä tila­taan kus­tan­nusar­vio kun­to­tut­ki­muk­ses­sa esiin nous­sei­den toi­men­pi­tei­den kor­jaa­mi­ses­ta. Kus­tan­nusar­vio saa­daan vii­kol­la 25. Sen perus­teel­la kun­nan­hal­li­tus päät­tää kiin­teis­töön liit­ty­vis­tä jat­ko­toi­men­pi­teis­tä ja jät­tää sel­vi­tyk­sen Oulun­kaa­ren ympä­ris­tö­pal­ve­luil­le. Kou­lun kor­jaus­pää­tök­sen tekee aika­naan kunnanvaltuusto.

Yli­ran­nan kou­lun oppi­lai­den huol­ta­jil­le jär­jes­tet­tiin eilen illal­la tie­do­tus­ti­lai­suus kou­lun tilan­tees­ta. Tilai­suu­des­ta uuti­soi­daan ensi tiis­tain Rantapohjassa.