Vink­ke­jä työn­ha­kuun ja jat­ko-opin­toi­hin mes­suil­ta

Etsit­kö työ­tä tai har­kit­set­ko jat­ko-opin­to­ja? Työ­elä­mä- ja jat­ko-opin­to­mes­sut jär­jes­te­tään Oulun seu­dun ammat­tio­pis­ton Hau­ki­pu­taan yksi­kös­sä (Ase­ma­ky­län­tie 5) kes­ki­viik­ko­na 20. 2. Mes­sut on suun­nat­tu OSAOn opis­ke­li­joil­le sekä kai­kil­le ura­suun­ni­tel­maa poh­ti­vil­le.

Mes­suil­ta on mah­dol­lis­ta saa­da tie­toa ja ohjaus­ta ura­suun­nit­te­luun. Oman CV:n voi ottaa mukaan ja ver­kos­toi­tua työ­elä­män edus­ta­jien kans­sa. Muka­na mes­suil­la on työ­elä­män edus­ta­jia, yri­tyk­siä ja hen­ki­lös­tö­vuo­kraus­yri­tyk­siä. Lisäk­si tar­jol­la on tie­toa jat­ko-opin­nois­ta OSAOs­sa ja kor­kea­kou­luis­sa.

Mes­suil­la voi tutus­tua yli kym­me­neen eri ammat­tiin auton­ko­rin­kor­jaa­jas­ta muo­tias­sis­tent­tiin.

Tapah­tu­mas­sa ovat muka­na muun muas­sa Oulun kau­pun­gin rek­ry­toin­ti­pal­ve­lut, usei­ta hen­ki­lös­tö- ja vara­mies­pal­ve­lu­yri­tyk­siä ja autoa­lan yri­tyk­siä. Tie­toa on saa­ta­vil­la myös Te-pal­ve­luis­ta, kevy­ty­rit­tä­jyy­des­tä ja oppi­so­pi­mus­kou­lu­tuk­ses­ta.

Mes­sut ovat avoin­na kel­lo 9–14. Kel­lo 12.30 saak­ka pai­kal­la ole­van nor­ja­lai­sen yri­tyk­sen Via Per­so­nal As:n edus­ta­jat esit­te­le­vät avoi­mia työ­paik­ko­ja raken­nus- sekä sosi­aa­li- ja ter­vey­sa­lal­ta.

Mes­su­ta­pah­tu­ma on toteu­tet­tu yhteis­työs­sä OSAOn Ammat­ti­kais­ta- ja Arc­tic Labour – Cross Bor­der Mobi­li­ty -hank­kei­den kans­sa.

Työ­elä­mä- ja jat­ko-opin­to­mes­su­ta­pah­tu­mia jär­jes­te­tään hel­mi­kuus­sa myös muis­sa OSAOn yksi­köis­sä. Kem­pe­lees­sä päi­vä on 19.2., Muhok­sel­la 21.2. ja Kau­ko­vai­niol­la Oulus­sa 26.2. Tar­kem­paa tie­toa ammat­tio­pin­nois­ta, kou­lu­tus­mah­dol­li­suuk­sis­ta ja tapah­tu­mis­ta löy­tyy osoit­tees­ta www.osao.fi


Yhteis­ha­ku ajan­koh­tais­ta$>

Kevään 2019 yhteis­ha­ku amma­til­li­seen kou­lu­tuk­seen ja lukio­kou­lu­tuk­seen on 19.2.–12.3. Mah­dol­li­set pää­sy­ko­keet jär­jes­te­tään huh­ti-tou­ko­kuus­sa. Yhteis­haun tulok­sis­ta tulee tie­dot aikai­sin­taan 13.6. Jos antaa säh­kö­pos­tio­soit­teen, saa tulok­set myös säh­kö­pos­tit­se. Opis­ke­lu­paik­ka tulee ottaa vas­taan vii­meis­tään 27.6.

Yhteis­haus­ta tie­toa: www.opintopolku.fi