Vap­pua juh­li­taan yhdessä

Viime vappuna Haukiputaan yrittäjien järjestämällä vapputorilla kävi noin tuhat henkilöä.

Väki kokoon­tuu vap­pu­päi­vä­nä yhtei­seen iloi­seen tapah­tu­maan Hau­ki­pu­taan toril­le. Hau­ki­pu­taan Yrit­tä­jät ry:n puheen­joh­ta­ja Tii­na Sota­nie­mi lupaa, että toril­la on muka­na kaik­ki odo­te­tuim­mat ohjelmanumerot.
–  Suo­si­tuim­mat toi­min­not vap­pu­to­ril­la ovat lap­sil­le rat­sas­tus ja ponia­je­lu sekä hat­ta­rat ja muut her­kut. Aikui­set pitä­vät eri­tyi­ses­ti esiin­ty­jis­tä. Ohjel­mas­sa on ollut joka vuo­si hyvät musiikkiesitykset.

Vap­pu­hah­mo­ki­sas­sa kaik­ki palkitaan

Tänä vuon­na vap­pu­la­val­le nousee pää­e­siin­ty­jä­nä Hau­ki­pu­taan Mies­kuo­ro. Musiik­kia tar­joi­lee myös Jor­ma Jäm­sä, joka kier­tää ylei­sön jou­kos­sa har­mo­nik­kan­sa kanssa.

Uute­na ohjel­ma­nu­me­ro­na vap­pu­to­ril­la on leik­ki­mie­li­nen vap­pu­hah­mo­ki­sa lap­sil­le ja lapsenmielisille.

Jokai­nen voi kek­siä oman hah­mon ja esi­tel­lä sen ylei­söl­le joko hah­mok­si pukeu­tu­nee­na tai omis­sa vaat­teis­saan. Idea kisaan on tul­lut tele­vi­sion Putous-ohjel­mas­ta, johon on vii­me vuo­si­na otet­tu mukaan myös lapsihahmoja.
– Nuo­rem­pi ikä­pol­vi omaa roh­ke­aa heit­täy­ty­mis­tä, jos­ta meil­lä van­hem­mil­la­kin oli­si pal­jon oppimista.

Hah­mo­ki­sas­sa kaik­ki osal­lis­tu­jat palkitaan.
– Jos pupu mei­naa tul­la pök­syyn laval­le nous­tes­sa, meil­lä on oma hah­mo avus­ta­mas­sa ja tuke­mas­sa. Men­nään tyy­lil­lä ”saa moka­ta”, niin ei tule lii­ak­si suo­ri­tus­pai­nei­ta isom­mil­le­kaan, Sota­nie­mi sanoo.

Sää vai­kut­taa yleisömäärään

Vap­pua vie­te­tään toril­la ren­nos­sa meiningissä.
Jär­jes­tä­jil­le tär­kein­tä on, että väki saa­daan liikkeelle.

– Sää ja keli vai­kut­ta­vat tapah­tu­man onnis­tu­mi­seen. Jän­ni­tyk­sel­lä mie­tin lumen mää­rää ja lumi­ka­so­ja, miten ne saa­daan hoi­det­tua. Aikai­sem­pi­na vuo­si­na sää­olo­suh­teet ovat suo­si­neet mei­tä kivas­ti. Toi­vo­taan aurin­kois­ta päi­vää täl­le­kin vuodelle.

Iis­sä vappukulkue

Ran­ta­poh­jan aluel­la jär­jes­te­tään vap­pu­juh­lat myös Iis­sä. Työ­väen vap­pu­kul­kue läh­tee Iin jär­jes­tö­ta­lol­ta kel­lo 12. Kul­ku­een jäl­keen on tori­ti­lai­suus, jos­sa juh­la­pu­heen pitää PPSHP:n val­tuus­ton puheen­joh­ta­ja Anne Huo­ta­ri.