Päät­tä­jiä ja asuk­kai­ta toi­vo­taan mukaan yhteis­työ­ryh­mien kokouk­siin

Yhteistyöryhmien kokouksissa on ollut vaihtelevasti väkeä, mutta esimerkiksi palveluverkko-asia on kerännyt väkeä paikalle niin Ylikiimingissä kuin muuallakin. Yhteistyöryhmien puheenjohtajat kaipaavat muun muassa asukaslähtöistä keskusteluyhteyttä kaupungin suuntaan. Kokouksiin toivotaan asukkaiden lisäksi myös päättäjiä tutustumaan paikallisiin olosuhteisiin.

Oulun kau­pun­ki on jaet­tu 22 eri suur­alu­ee­seen. Jokai­sel­la alu­eel­la toi­mii kai­kil­le avoin yhteis­työ­ryh­mä, joka on alu­een omien ihmis­ten vai­kut­ta­ja­ryh­mä. Yhteis­työ­ryh­mät anta­vat lausun­to­ja ja otta­vat kan­taa kau­pun­gin asioi­hin. Ryh­mäl­lä ei kui­ten­kaan ole viral­lis­ta ase­maa pää­tök­sen­teos­sa. Ran­ta­poh­ja kysyi oman alu­een­sa yhteis­työ­ryh­mien puheen­joh­ta­jil­ta kom­ment­te­ja ryh­mien toi­mi­vuu­des­ta sekä sii­tä, mihin suun­taan toi­min­taa pitäi­si hei­dän mukaan­sa kehit­tää. Muu­tos­ta kai­va­taan työs­ken­te­ly­ta­poi­hin…

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus