Yhteis­työ­ryh­mis­tä asu­ka­sil­loik­si

Pasi Mäkikyrö kertoo, että Oulun kaupungin tavoitteena on saada asukkaat koolle eri suuralueiden omiin asukasiltoihin, joissa käsiteltäisiin alueen ihmisille tärkeitä asioita.

Oulun kau­pun­gin kun­ta­lais­vai­kut­ta­mi­nen ja yhteis­työ­ryh­mä­toi­min­ta siir­tyi­vät osak­si sivis­tys- ja kult­tuu­ri­pal­ve­lu­ja vuo­den 2017 alus­sa. Toi­min­taa kehi­te­tään voi­mak­kaas­ti alue­mal­lin kaut­ta siten, että pal­ve­lu­kes­kit­ty­mien ja kun­ta­lais­vai­kut­ta­mi­sen yhteis­työ akti­voi­tui­si luon­nos­taan kos­ke­maan kaik­kia asuk­kai­ta. Oulun eri suur­alueit­ten asuk­kai­ta on vii­me vuo­det halut­tu akti­voi­da yhteis­työ­ryh­mien kaut­ta, mut­ta tie­to sii­tä, että ryh­mien kokouk­set on tar­koi­tet­tu kai­kil­le alu­een asuk­kail­le ei ole tavoit­ta­nut ihmi­siä.…

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus