Uusia työ­ka­lu­ja met­sä­ta­lou­den vesien­suo­je­luun tes­ta­taan Jää­lin­jär­ven valu­ma-alu­eel­la

Jää­lin­jär­ven valu­ma-alu­eel­la on käyn­nis­ty­mäs­sä han­ke, jos­sa pilo­toi­daan uusia työ­ka­lu­ja met­sä­ta­lou­den vesien­suo­je­luun. Itä-Suo­men yli­opis­to ja Luon­non­va­ra­kes­kus ovat kehit­tä­neet Suo­si­mu­laat­to­rik­si kut­su­tun ohjel­mis­ton met­sä­ta­lou­den vesien­suo­je­lun edis­tä­mi­seen. Suo­si­mu­laat­to­ria ei ole aiem­min mis­sään sovel­let­tu koko valu­ma-alu­een laa­jui­ses­ti.

Suo­si­mu­laat­to­ril­la voi­daan las­kea met­sik­kö­ku­vioit­tain, mis­sä kun­nos­tuso­ji­tus on talou­del­li­ses­ti kan­nat­ta­vaa ja mis­sä ei. Lisäk­si ohjel­mis­ton avul­la voi­daan sel­vit­tää, mikä ojien syvyys riit­tää pitä­mään poh­ja­ve­den pin­nan sopi­val­la tasol­la puus­ton kas­vun kan­nal­ta. Jää­lin­jär­ven valu­ma-alue on kal­lio­pe­räl­tään mus­ta­lius­ket­ta, min­kä seu­rauk­se­na myös alu­een tur­ve­maat sisäl­tä­vät pal­jon rau­taa.

Nykyi­sen tie­don valos­sa suu­ret poh­ja­ve­den pin­nan vaih­te­lut myö­tä­vai­kut­ta­vat rau­dan liu­ke­ne­mi­seen tur­pees­ta, saos­tu­mi­seen ja kul­keu­tu­mi­seen veden muka­na met­sä­ojis­ta Jää­lin­jär­veen. Uusia työ­ka­lu­ja hyö­dyn­tä­mäl­lä on tavoit­tee­na koh­dis­taa kun­nos­tuso­ji­tus vain niil­le met­sik­kö­ku­vioil­le, jos­sa se on puus­ton kas­vun kan­nal­ta vält­tä­mä­tön­tä sekä sopi­val­la oji­tus­sy­vyy­del­lä vähen­tää poh­ja­ve­den pin­nan­vaih­te­lui­ta ja siten rau­ta­sa­kan kul­keu­tu­mis­ta vesis­töön.

Met­sik­kö­ku­vio­koh­tai­set tulok­set luo­vu­te­taan met­sä­no­mis­ta­jil­le mak­sut­ta ja ovat met­sä­alan toi­mi­joi­den hyö­dyn­net­tä­vis­sä kun­nos­tuso­ji­tus­ten suun­nit­te­lus­sa met­sä­no­mis­ta­jan suos­tu­muk­sel­la. Sel­vi­tys antaa met­sä­no­mis­ta­jal­le suo­si­tuk­sen, mitä omis­sa tur­ve­mai­den met­sis­sä kan­nat­taa teh­dä, mut­ta se ei vel­voi­ta met­sä­no­mis­ta­jia. Hank­keen tulok­sis­ta jär­jes­te­tään syk­syl­lä Kor­teo­jan ja Saa­ri­se­no­jan valu­ma-alu­een maa­no­mis­ta­jil­le tie­do­tus­ti­lai­suus.

Lisä­tie­to­ja hank­kees­ta met­sä­no­mis­ta­jil­le antaa MTK:n met­sä­lin­jan met­sä­asian­tun­ti­ja Mark­ku Ekdahl.

Han­ke toteu­te­taan Itä-Suo­men yli­opis­ton, Luon­non­va­ra­kes­kuk­sen, Kii­min­gin-Jää­lin vesien­hoi­to­yh­dis­tyk­sen, MTK:n ja Met­sän­hoi­to­yh­dis­tyk­sen yhteis­työ­nä. Rahoit­ta­ji­na toi­mi­vat Kii­min­gin-Jää­lin vesien­hoi­to­yh­dis­tys, MTK ry, Suo­men Met­sä­sää­tiö sekä Poh­jois-Suo­men Met­sän­hoi­to­yh­dis­tyk­set ry.