Ukko­lan­pe­rän ties­tön paran­nus toteu­tuu vih­doin

Tiestön peruskorjaus on menossa Haukiputaan pohjoisosassa. Kuvassa Ukkolanperäntien alkukupää, jolle käännytään Haukiputaantieltä Martinniemeen johtavan Putaankyläntien liittymän kohdalta.

Ties­tön perus­kor­jaus Ukko­lan­pe­rän ja Luu­ke­lan alu­eel­la on alka­nut. Tei­tä paran­ne­taan 6,3 kilo­met­rin mat­kal­la Hau­ki­pu­taan poh­jois­puo­li­sel­la alu­eel­la, johon kuu­luu Oja­lan­tie, Oja­lan­pe­rän­tie, Lil­jan­tie, Aal­to­sen­tie sekä osa Ukko­lan­pe­rän­ties­tä ja Luu­ke­lan­ties­tä.

Perus­kor­jaus teh­dään tie­o­suu­del­la, jon­ka var­rel­la on asu­tus­ta. Vaki­tui­sia asun­to­ja tien­pa­ran­nus­koh­teen vai­ku­tusa­lu­eel­la on noin 60. Osak­kai­ta Ukko­lan­pe­rän yksi­tyis­tie­kun­nas­sa on 120.

Ukko­lan­pe­rän yksi­tyis­tie­kun­nan hal­lin­noi­man perus­pa­ran­nus­hank­keen kus­tan­nuk­set ovat arvon­li­sä­ve­roi­neen 250 000 – 300 000 euroa. Rat­kai­se­vaa hank­keen toteu­tu­mi­seen oli ELY-kes­kuk­sen myön­tä­mä 50 pro­sen­tin avus­tus. Oulun kau­pun­ki tukee han­ket­ta 20 pro­sen­tin osuu­del­la ja tie­kun­nan osak­kai­den mak­set­ta­vak­si jää 30 pro­sent­tia kuluis­ta.
Tien perus­kor­jauk­sen ura­koin­nis­ta vas­taa Maa­ra­ken­nus Vil­le Nie­me­lä Oy.

Suun­ni­tel­mat Ukko­lan­pe­rän­tien perus­kor­jauk­ses­ta ovat olleet val­mii­na liki kuusi vuot­ta ja odot­ta­neet ELY:n myön­tä­mää avus­tus­ta. Mää­rä­ra­haa ei ole kui­ten­kaan ollut jaet­ta­va­na tai sitä ei ole riit­tä­nyt tämän­tyyp­pi­seen koh­tee­seen.

Ukkolanperä–Luukela- alu­eel­la tiet ovat olleet todel­la huo­nos­sa kun­nos­sa. Ukko­lan­pe­rän yksi­tyis­tie­kun­nan toi­mit­si­ja Juha Mii­lu­mä­ki ker­too, että vaki­tui­seen asu­tuk­seen joh­ta­va ties­tö kysei­sel­lä alu­eel­la on ollut kun­nol­taan keh­noin mitä hän tie­tää. Mii­lu­mäel­lä on hoi­dos­saan kuu­ti­sen­kym­men­tä yksi­tyis­tie­kun­taa.

Työt Ukko­lan­pe­rän koh­tees­sa alkoi­vat syys­kuus­sa puus­ton ja risuk­ko­jen rai­vauk­sel­la ja jat­kui­vat loka­kuus­sa ojien kai­vuul­la, rum­pu­jen asen­ta­mi­sel­la ja las­kuo­jien per­kaa­mi­sel­la. Tämän jäl­keen tien kan­ta­vuut­ta paran­ne­taan murs­keel­la, suo­da­tin­kan­kail­la ja vah­vis­te­ver­koil­la. Lopuk­si ties­töl­le aje­taan uusi pin­ta­murs­ke. Val­mis­ta on mää­rä olla mar­ras­kuun puo­li­vä­lis­sä.