Tue­taan hyvin­voin­tia, eikä jah­da­ta pahoinvointia

Oulun pii­rin dema­ri­nais­ten kevät­ko­kous osoit­taa tuken­sa Suo­men lap­si­per­heil­le. Vii­me viik­ko­jen ajan on otsi­koi­hin nous­sut nuor­ten ja las­ten teke­mät väki­val­ta­teot. Väki­val­tai­nen toi­min­ta on aina seu­raus­ta jos­tain. Las­ten ja nuor­ten pahoin­voin­ti sekä hei­kot tuki­ver­kos­tot edis­tä­vät väki­val­lan syn­ty­mis­tä. Jul­kis­ten pal­ve­lu­jen roo­li, vas­tuut ja riit­tä­vyys ovat mer­ki­tyk­sel­li­siä ja nii­tä tulee vah­vis­taa. Pal­ve­lut eivät ole riit­tä­viä koh­taa­maan lap­sia ja nuo­ria aidos­ti ja oikea-aikaisesti.

Me Oulun pii­rin dema­ri­nai­set haluam­me koros­taa per­hei­den hyvin­voin­tia. Tukea ja resurs­se­ja jaet­taes­sa on nii­tä ensi­si­jai­ses­ti saa­ta­va per­hei­den ja van­hem­muu­den tuke­mi­seen. Lap­sel­la ja nuo­rel­la tulee olla koti tai muu tur­val­li­nen paik­ka, jos­sa voi olla oma itsen­sä. Per­heis­sä ei ole aina voi­ma­va­ro­ja tai mah­dol­li­suuk­sia antaa lap­sil­leen tukea ja apua, kun lap­si tai nuo­ri sitä tar­vit­see. Per­hei­den tuke­mi­seen sekä las­ten ja nuor­ten pal­ve­lu­jen riit­tä­vyy­teen on panostettava.

Edus­kun­ta­vaa­leis­sa vali­taan uudet päät­tä­jät edus­kun­taan. Me Oulun pii­rin dema­ri­nai­set pidäm­me tär­keä­nä, että uudet päät­tä­jät halua­vat edis­tää per­hei­den hyvin­voin­tia, eivät­kä vie talou­del­li­sia resurs­se­ja täl­tä tär­keäl­tä työl­tä. Nyt ei ole aika lei­ka­ta palveluita.

Oulun pii­rin dema­ri­nais­ten puolesta

Son­ja Heiskanen

puheen­joh­ta­ja