Trak­to­rit huris­ta­vat Torpanmäelle

Traktorinäyttelyn tunnelmaa vuodelta 2012.

Trak­to­rit ja muut meno­pe­lit ja vem­pai­met val­taa­vat Hau­ki­pu­taan Tor­pan­mäen sun­nun­tai­na 16.9. kel­lo 12–14. Perin­tei­nen trak­to­ri­näyt­te­ly jär­jes­te­tään joka toi­nen syk­sy ja nyt on seit­se­mäs ker­ta. Tapah­tu­maan on vapaa pää­sy. Trak­to­ri­näyt­te­ly on kerän­nyt ylei­sök­si kai­ken ikäi­siä vau­vas­ta vaariin.

Ohjel­man sisäl­tö on vapaa­muo­toi­nen, sii­hen kuu­luu kat­se­lua ja kier­te­lyä. Alu­eel­la on myös perä­kont­ti­kirp­pis ja puf­fet­ti sekä myyn­ti­ko­ju­ja.  Mah­dol­li­suus on tutus­tua muun  muas­sa ryskipuintiin.

Näyt­teil­lea­set­ta­jia toi­vo­taan pai­kal­le ennen puol­ta päi­vää. Tapah­tu­man tapah­tuu yhteis­käyn­nis­tys ja ajo Hau­ki­pu­taan kes­kuk­sen läpi.