Tie­to­vi­sa 17.6.2019

Kysy­myk­set

 1. Mil­lä vuo­si­kym­me­nel­lä tur­va­vyön käyt­tä­mät­tä jät­tä­mi­nen tuli Suo­mes­sa ran­gais­ta­vak­si?
 2. Mil­lä suo­men­kie­li­sel­lä nimel­lä tun­ne­taan Aku Ank­ka -leh­des­tä tut­tu poruk­ka Beagle Boys?
 3. Mikä seu­raa­vis­ta val­tiois­ta on pin­ta-alal­taan suu­rin? Andor­ra, San Mari­no, Liech­tens­tein?
 4. Mis­sä kau­pun­gis­sa on Bis­le­tin sta­dion?
 5. Mikä fik­tii­vi­nen hah­mo äänes­tet­tiin v. 2006 YLE:n kil­pai­lus­sa Suo­men kaik­kien aiko­jen kuvit­teel­li­sek­si hah­mok­si? a) Uuno Tur­ha­pu­ro, b) Ante­ro Rok­ka, c) Väi­nä­möi­nen, d) Röl­li?
 6. Min­kä kek­sin­nön paten­toi v. 1835 Samuel Colt?
 7. Min­kä yhtiön tun­nus­hah­mo on alun­pe­rin vuon­na 1898 kehi­tet­ty vant­te­ra Biben­dum?
 8. Fjäll Räven on ruot­sa­lai­nen ret­kei­ly­kamp­pei­ta tuot­ta­va yri­tys. Mut­ta mikä eläin on fjäll­rä­ven?
 9. Mis­sä kol­mes­sa kau­pun­gis­sa on Min­na Cant­hin pat­sas?
 10. Mil­lä vuo­si­kym­me­nel­lä suo­ma­lai­set pani­mot teki­vät yhtei­sen pää­tök­sen ryh­tyä käyt­tä­mään kruu­nu­kork­ke­ja olut­pul­lois­sa? a) 1950-l., b) 1960-l., c) 1970-l., d) 1980-l.?

Vas­tauk­set

 1. 1980-luvul­la (1983)
 2. Kar­hu­kopla
 3. Andor­ra
 4. Oslos­sa
 5. d) Röl­li-peik­ko
 6. Revol­ve­rin
 7. Mic­he­li­nin ”ukko”
 8. Naa­li
 9. Tam­pe­reel­la, Jyväs­ky­läs­sä ja Kuo­pios­sa
 10. c) 1970-luvul­la (sopi­mus 1976, käyt­töön 1977)