Teks­ta­rit

(Vesi)Jatuli ympä­ris­töi­neen on Ran­ta­poh­jan alu­een joh­ta­via ruu­min­kult­tuu­rin hel­miä! Kei­das joka tuot­taa voi­maa, jak­sa­mis­ta, hyvin­voin­tia ja kan­san­ter­veyt­tä laa­jal­la rin­ta­mal­la akti­voi­mal­la ihmi­siä. Oli­si­ko­han kau­pun­gil­la vie­lä mah­dol­lis­ta laven­taa toi­min­nal­li­suut­ta alu­eel­la ja toteut­taa lähis­töl­le puis­toon raik­kaan ulkoil­man lähi­lii­kun­ta­paik­ka myös mata­lan kyn­nyk­sen toi­min­nal­li­sen voi­mai­lu­puis­ton muo­dos­sa asuk­kai­den­sa “arjen” aktivoimiseksi?
Hajat­te­li­ja

Iin talous näyt­tää KH:n mukaan ole­van hyväl­lä mal­lil­la. Vuo­si­ka­te on usei­ta mil­joo­nia plus­sal­la. Iin kun­nan omis­ta­ma ener­gia­lai­tos tulout­taa kun­nan kas­saan vuo­sit­tain lähes mil­joo­na euroa. Nyt taas näyt­tää ener­gia­lai­tok­sel­la ole­van hin­nan­ko­ro­tus­pai­nei­ta ensi vuo­den alkuun.Valtuusto voi­si teh­dä nyt pää­tök­sen, että ensi vuo­den tulou­tus peru­taan ja näin ener­gia­lai­tok­sen koro­tus­pai­ne pois­tuu ja kun­ta tulee vas­taan kun­ta­lais­ten säh­kö­las­kui­hin. Monet kun­nat, jot­ka omis­ta­vat ener­gia­lai­tok­sen, ovat peru­neet tai pie­nen­tä­neet tulou­tus­ta kun­nal­le näi­nä vai­kei­na aikoina.
Elä­ke­läi­nen

Yrit­tä­jäl­le, muka­va­han se oli­si käyt­tää pai­kal­li­sia pal­ve­lui­ta, kun vain oli­si miel­lyt­tä­vää asioida.
Enti­nen asiakas

Kii­tos sinul­le, joka ajoit ladun Haa­pa­jär­ven jääl­le. Samoin kii­tos sinul­le, joka aura­sit luis­te­lua­lu­een pik­ku lapsille.
Kii­tol­li­nen