Sydä­nis­ku­ri voi pelas­taa hen­gen

Defi­bril­laat­to­ri, defi eli sydä­nis­ku­ri on lai­te, jol­la sydän­py­säh­dys­ti­lan­tees­sa pyri­tään pois­ta­maan sydä­men pysäyt­tä­nyt hai­tal­li­nen ryt­mi­häi­riö anta­mal­la elvy­tet­tä­väl­le hoi­ta­va tasa­vir­ta­säh­köis­ku. Sydä­nis­ku­rei­ta on alet­tu hank­kia kes­kei­sil­le ja ylei­sil­le pai­koil­le, jot­ta ne oli­si­vat tar­peen vaa­ties­sa lähel­lä ja käy­tet­tä­vis­sä.

LC Hau­ki­pu­das ja LC Haukipudas/Kello hank­ki­vat sydä­nis­ku­rin, jon­ka klu­bit lah­joit­ti­vat Revon­tien var­rel­la sijait­se­van Kah­vi­la-ravin­to­la Nyy­man­nin tiloi­hin. Lah­joi­tus teh­tiin Väli­te­tään yhdes­sä -tilai­suu­des­sa vii­me vii­kol­la. Lai­te on noin 1800 euron arvoi­nen.

– Haluam­me käyt­tää kerää­miäm­me varo­ja kaik­kien hyväk­si ja ylei­sek­si hyö­dyk­si, tämä lah­joi­tus on yksi esi­merk­ki koh­teis­tam­me, sanoi LC Hau­ki­pu­taan sih­tee­ri Mark­ku Koho­nen. Sydä­nis­ku­rei­den hank­ki­mi­nen kuu­luu myös Lions-lii­ton val­ta­kun­nal­li­siin tee­moi­hin.

Hau­ki­pu­taan lionsklu­bit hank­ki­vat sydä­nis­ku­rin pai­kal­li­sel­ta toi­mi­jal­ta ja ensia­pu­kou­lut­ta­jal­ta Suo­men Ensi­tur­van Han­na Maa­ria Iko­sel­ta. Kou­lu­tus lait­teen käy­tös­tä sisäl­tyy han­kin­taan.

Han­na Maa­ria Iko­nen näyt­tää mihin sydä­nis­ku­rin lii­mae­lekt­ro­dit kiin­ni­te­tään kehos­sa.

Pysäh­dy ja auta roh­keas­ti

Tär­ke­ää on pysäh­tyä sel­vit­tä­mään tilan­net­ta ja aut­ta­maan, jos huo­maa jota­kin poik­kea­vaa. Vali­tet­ta­vas­ti usein sat­tuu tilan­tei­ta, että autet­ta­va ohi­te­taan. Yhte­nä syy­nä voi pel­ko, ettei osaa aut­taa.

– Jokai­nen, jol­la on kän­nyk­kä, voi aut­taa soit­ta­mal­la 112:een. Mui­ta aut­ta­jia saa pai­kal­le vaik­ka huu­ta­mal­la apua, sanoi Han­na Maa­ria Iko­nen.

Sydän­py­säh­dyk­sis­sä ensim­mäi­nen aut­ta­ja on taval­li­ses­ti ohi­kul­ki­ja. Kun ihmi­sen sydän pysäh­tyy, on kii­re aut­taa. Sik­si elvy­tyk­seen ja sydä­nis­ku­riin kan­nat­taa tutus­tua. Kuka tahan­sa saa ja osaa käyt­tää sydä­nis­ku­ria, kos­ka lai­te neu­voo aut­ta­jaa, roh­kai­si Han­na Maa­ria Iko­nen.

Aiem­min sydä­nis­ku­rit oli­vat pel­käs­tään ambu­lans­seis­sa ja ensi­hoi­don käy­tet­tä­vis­sä, nykyi­sin nii­tä löy­tyy ylei­sil­tä pai­koil­ta ja jopa työ­pai­koil­ta.

Tehok­kaal­la pai­ne­luel­vy­tyk­sel­lä voi­daan yllä­pi­tää osit­tain veren­kier­toa, mut­ta sydän­py­säh­dyk­sen aiheut­ta­man mah­dol­li­sen ryt­mi­häi­riön pois­to edel­lyt­tää sydä­nis­ku­rin anta­maa säh­kö­vir­taa. Jos pai­ne­luel­vy­tys ja defi­bril­loin­ti käyn­nis­ty­vät 3–5 minuu­tis­sa, jopa kol­me nel­jäs­tä alku­ti­lan­tees­sa elot­to­mas­ta sel­vi­ää.

Sydä­nis­ku­rit sijoi­te­taan näky­vil­le ja esteet­tö­mil­le pai­koil­le ja ne on mer­kit­ty tar­ral­la. Lait­teen yllä­pi­tä­jän (vas­tuu­käyt­tä­jän) tulee sään­nöl­li­sin välia­join käy­dä rekis­te­ris­sä vah­vis­ta­mas­sa lait­teen­sa käyt­tö­val­mius ja sijain­ti. Näin var­mis­te­taan rekis­te­rin ajan­ta­sai­suus ja luo­tet­ta­vuus.

Tie­dot alu­eel­la ole­vis­ta defi­bril­laat­to­reis­ta löy­tyy sivul­ta www.defi.fi. Jos puhe­li­mes­sa on käy­tös­sä pai­kan­nus, sovel­lus ilmoit­taa lähim­män lait­teen sijain­nin. Hau­ki­pu­taal­la on sydä­nis­ku­ri Nyy­man­nin (Revon­tie 14) lisäk­si Hau­ki­pu­taan Musa-Vin­til­lä (Kirk­ko­tie 1), Hau­ki­pu­taan kir­kos­sa, Symp­pis-kodis­sa, Hau­Pa-hal­lil­la ja kara­vaa­na­rei­den Ran­ta­sar­ka-alu­eel­la Vir­pi­nie­mes­sä (Mus­tan­ka­rin­tie 46). Iin suun­nal­la sydä­nis­ku­ri löy­tyy Kärk­käi­sel­tä.

Miten toi­min

– Jos näen jon­kun lyy­his­ty­vän maa­han tai löy­dän jon­kun maas­ta makaa­mas­ta?

1. Saat­ko autet­ta­van hereil­le? Puhut­te­le ja ravis­te­le.

2. Autet­ta­va ei herää, soi­ta 112 ja nou­da­ta hätä­kes­kuk­sen ohjei­ta. Lai­ta puhe­lin kai­u­tin­toi­min­nol­le ja jat­ka aut­ta­mis­ta. Sel­vi­tä hen­git­tää­kö autet­ta­va nor­maa­lis­ti. Jos ei, aloi­ta pai­ne­luel­vy­tys. Jos pai­kal­la on useam­pi aut­ta­ja, yksi hakee sydä­nis­ku­rin.

3. Pai­ne­le kes­kel­tä rin­ta­las­taa 30 ker­taa kovaa ja nopeas­ti. Seu­raa­vak­si puhal­la kak­si ker­taa, jos osaat.

4. Käyn­nis­tä sydä­nis­ku­ri ja nou­da­ta sen anta­mia ohjei­ta.

5. Pal­jas­ta rin­ta­ke­hä ja kiin­ni­tä lii­mae­lekt­ro­dit kuvaoh­jei­den mukaan. Tämän jäl­keen lai­te ilmoit­taa, onko isku tar­peen. Lai­te kehot­taa ”irti poti­laas­ta”, jon­ka jäl­keen pai­ne­taan vilk­ku­vaa isku­pai­ni­ket­ta (jois­sa­kin lait­teis­sa pai­nal­lus­ta ei tar­vi­ta, vaan isku tapah­tuu auto­maat­ti­ses­ti).

6. Jat­ka elvy­tys­tä välit­tö­mäs­ti iskun jäl­keen. Pidä elekt­ro­dit kyt­ket­ty­nä ja jat­ka elvy­tys­tä, kun­nes lai­te antaa lisä­oh­jei­ta. Jat­ka elvy­tys­tä niin kau­an, kun­nes autet­ta­va herää tai ensi­hoi­to antaa luvan lopet­taa.