Sto­ra Enso muis­tut­taa: hoi­da met­sä kun­toon oike­aan aikaan

Met­sä­teol­li­suus­yri­tys Sto­ra Enso ennus­taa syys­kau­del­le vil­kas­ta puu­kaup­paa. Veit­si­luo­don sel­lu- ja pape­ri­teh­taan sul­ke­mi­nen Kemis­sä muut­taa yhtiön puun­tar­vet­ta poh­joi­ses­sa, kun havu- ja koi­vu­kui­dun käyt­tö alu­eel­la sulun myö­tä lop­puu. Poh­joi­sen havu­kui­tua ohja­taan jat­kos­sa Oulun kar­ton­ki­teh­taal­le, jon­ka puun­käyt­tö kas­vaa vuo­si­ta­sol­la noin puo­li mil­joo­naa kuutiota. 

Syk­syl­lä yhtiö ostaa pää­asias­sa sulan­maan aika­na kor­jat­ta­via har­ven­nus­hak­kuu­koh­tei­ta. Yhtiö ostaa myös pää­te­hak­kuu­lei­mi­koi­ta saho­jen tukkitarpeisiin.

Män­ty­tu­kin kysyn­tä poh­joi­sel­la alu­eel­la säi­lyy yhtiön mukaan enti­sel­lään, sil­lä Kemin saha jat­kaa toi­min­taan­sa edel­leen normaalisti.

Syk­syn mar­ja- ja sie­ni­ret­kien lomas­sa on hyvä tar­kas­taa oman met­sän tilan­ne. Sto­ra Enso muis­tut­taa, että oikea-aikai­ses­ti hoi­det­tu ja järey­ty­nyt met­sä kes­tää parem­min esi­mer­kik­si tal­vi­sia lumi­tu­ho­ja. Yhtiön mukaan ajal­laan ja laa­duk­kaas­ti teh­dyt met­sän­hoi­to­työt ovat myös kan­nat­ta­van met­sä­ta­lou­den edellytys. 

Oikea-aikai­nen met­sän­hoi­to on yhtiön mukaan myös ilmas­to­te­ko. Oikea-aikai­nen tai­mik­ko­jen rai­vuu edis­tää pui­den kas­vua ja näin ennal­taeh­käi­see met­sän hii­li­nie­lun pienenemistä. 

Tai­mi­kon­hoi­to tuot­taa myös parem­pi­laa­tui­sia tuk­ke­ja, jois­ta val­mis­te­tut tuot­teet toi­mi­vat pit­kä­ai­kai­si­na hii­li­va­ras­toi­na. Vas­taa­vas­ti ilmas­to­ys­tä­väl­li­ses­tä pie­ni­lä­pi­mit­tai­ses­ta puus­ta val­mis­te­tuil­la tuot­teil­la kor­va­taan nyky­ään fos­sii­li­sis­ta raa­ka-aineis­ta val­mis­tet­tu­ja tuotteita.