Se on nyt yhtä riehaa!

Ran­ta­poh­jas­ta 28.3.1974: Poi­ka oli viet­tä­nyt ensim­mäi­sen yön­sä armei­jas­sa. Van­ha kysyy alok­kaal­ta, että miten menee. Alo­kas vas­taa, että kyl­lä­hän tämä lop­pu täs­tä jo menee! A.K. Arkala

Ja sit­ten tähän päivään:

Iis­sä voi löy­tää narsissin.
Iis­sä voi löy­tää yksi­näi­sen nar­sis­sin tänään tors­tai­na. Kaup­pa­puu­tar­ha­liit­to jär­jes­tää jo kah­dek­sat­ta ker­taa Yksi­näi­nen nar­sis­si ‑tem­pauk­sen, jos­sa yksi­näi­set nar­sis­sit etsi­vät uut­ta kotia. Muka­na tem­pauk­ses­sa on Iin Kuk­ka­kaup­pa. Löy­tä­jä saa pitää pake­tin, ja hän­tä pyy­de­tään ker­to­maan sosi­aa­li­ses­sa medias­sa, mis­tä tete­nar­sis­si on löydetty.

Nar­sis­se­ja on jaos­sa yhteen­sä noin 5 000 ruuk­kua eri puo­lil­la Suo­mea. Muka­na on 99 toi­mi­jaa 78 eri paik­ka­kun­nal­la. Kam­pan­jan tar­koi­tuk­se­na on vies­tiä tete­nar­sis­sien käyn­nis­sä ole­vas­ta tete­nar­sis­sin seson­gis­ta ja sii­tä, että nii­tä vil­jel­lään pai­kal­li­ses­ti eri puo­lil­la Suomea.

Tem­paus vies­tii myös tete­nar­sis­sin kes­tä­vyy­des­tä: se pär­jää pie­nen totut­te­lun jäl­keen jopa kym­me­nes­sä pak­ka­sas­tees­sa. Kas­vi onkin ensim­mäi­nen kevään ulko­kas­vi. Tete­nar­sis­se­ja vil­jel­lään vuo­sit­tain noin 50 yri­tyk­ses­sä eri puo­lil­la Suo­mea ja nii­tä on saa­ta­vil­la hel­mi­kuul­ta huh­ti­kuul­le. Seson­ki hui­pen­tuu pääsiäiseen.

Mar­tin­nie­mes­sä Talavirieha.
Mar­tin­nie­men Ukko­lan­ran­nas­sa jär­jes­te­tään Tala­vi­rie­ha sun­nun­tai­na 19.3. Ohjel­mas­sa kel­lo 12–15 on tut­tuun tapaan Mar­lin­ki-kisa, onnen­pyö­rä, arpa­jai­sia ja pai­kal­la kant­tii­ni. Mar­lin­ki-kisas­sa liu’u­te­taan kah­vi­pan­nua jää­tä pit­kin maa­liin. Tapah­tu­maan on vapaa pääsy.

Haas­te puu­laa­ki­hiih­toi­hin Yli-Iihin.
Yli-Iin urhei­lu­ken­tän maas­tos­sa hiih­de­tään puu­laa­ki­vies­ti­hiih­dot lau­an­tai­na 18.3. kel­lo 11. Vies­ti hiih­de­tään sprint­ti­vies­ti­nä kol­mi­hen­ki­sin jouk­kuein. Yli-Iin Nase­van joh­to­kun­ta ja hiih­to­jaos­to haas­ta­vat kisaan kylä­jouk­ku­eet, yri­tys­ten ja yhdis­tys­ten jouk­ku­eet, kave­ri­po­ru­kat yms. Ilmoit­tau­tu­mi­set kisa­pai­kal­la vii­meis­tään klo 10.30 tai ennak­koon Jou­ni Lapinkankaalle.

Ret­kiä Perä­me­ren pookeille.
Perä­me­ren Poo­kit ry (PePo) jär­jes­tää käve­ly- ja hiih­to­ret­ket Hau­ki­pu­taan edus­tal­la Rivi­le­ton lois­tol­le ja Krii­sin kum­me­li­poo­kil­le. Ret­kel­le läh­de­tään lau­an­tai­na 18.3. Rivin­no­kal­ta (kokoon­tu­mi­nen Hau­ki­pu­taan Seol­le kel­lo 11.30). Sun­nun­tai­na 19.3. läh­tö on Mar­tin­nie­men ran­nas­ta kel­lo 12. Kos­ke­lan lois­tol­la Oulus­sa on molem­pi­na päi­vi­nä koh­teen esittely.

Hel­mi­kuus­sa perus­tet­tu PePo on ensim­mäi­se­nä toi­me­naan akti­voi­tu­nut puo­lus­ta­maan pur­ku-uhan alai­sia mer­ki­merk­ke­jä Perä­me­ren ran­ni­kol­la. Oulun Hie­ta­saa­ren ja Kos­ke­lan 1939 ja 1949 raken­ne­tuis­ta lois­tois­ta on Väy­lä­vi­ras­to jät­tä­nyt pur­ku­ha­ke­muk­set. Mui­ta uha­na­lai­sia lois­to­ja ja poo­ke­ja on Perä­me­ren ran­noil­la tois­ta­kym­men­tä, jois­ta van­him­mat ovat 200 vuot­ta van­ho­ja. Lisää tie­toa ret­kis­tä: facebook.com/events/150369797920276/

Tor­pan­mäel­lä kiihäytellään.
Hau­ki­pu­taan Moot­to­ri­kelk­kai­li­jat jär­jes­tää leik­ki­mie­li­set moot­to­ri­kelk­ko­jen kiih­dy­tys­kil­pai­lut ja koko per­heen tapah­tu­man Hau­ki­pu­taan Tor­pan­mäel­lä lau­an­tai­na 18.3. kel­lo 12–16. Kel­kan pitää olla rekis­te­ris­sä ja lii­ken­ne­va­kuu­tet­tu sekä kil­pai­li­joil­la moot­to­ri­kel­kan ajo-oikeus. Tor­pan­mäel­lä on puf­fet­ti ja yhteis­työ­kump­pa­ni Kelk­ka­kuu­me esit­te­le­mäs­sä moot­to­ri­kelk­ko­ja. Lisää tie­toa löy­tyy FB: Hau­ki­pu­taan Moottorikelkkailijat.

Leu­van tal­vi­ta­pah­tu­ma lauantaina.
Leu­van toi­mi­ta­lol­la jär­jes­te­tään lau­an­tai­na 18.3. kel­lo 11 alkaen perin­tei­nen tal­vi­ta­pah­tu­ma. Ohjel­mas­sa on nap­pu­la­hiih­dot, naru­tus­ta, saap­paan­heit­toa, arvon­taa ja kah­via sekä mak­ka­raa. Tapah­tu­man jär­jes­tää Leu­van kyläyhdistys.

Hiki­hiih­to sunnuntaina.
Yli­kii­min­gin rai­til­la liik­kuu ensi sun­nun­tai­na taval­lis­ta enem­män väkeä, kun perin­tei­nen Yli­kii­min­gin Nui­ja­mies­ten Hiki­hiih­to alkaa klo 11. Hiih­to­ret­ki­ta­pah­tu­maan voi ilmoit­tau­tua Yli­kii­min­gin kou­lu­kes­kuk­ses­sa klo 9.30 alkaen. Osal­lis­tu­mis­mak­sul­li­set mat­kat ovat 10, 20 ja 30 kilo­met­riä. Lisäk­si sar­jo­ja on myös lap­sil­le. Hiih­to­ta­pa on vapaa, mut­ta myös latu­kin on ajet­tu, jär­jes­tä­jät kertovat.

Sata­man raken­ta­mis­vuo­si selvisi.
Monet ovat muis­tel­leet ja etsi­neet tie­toa, mil­loin tar­kal­leen ottaen Mar­tin­nie­men sata­ma raken­net­tiin 1960-luvul­la. Mar­tin­nie­me­läi­nen Pent­ti Utriai­nen tie­tää, että sata­ma raken­net­tiin vuo­si­na 1968–69. Raken­nut­ta­ja­na oli Hau­ki­pu­taan kun­ta, ja han­ket­ta toteut­ta­mas­sa oli sil­loi­nen val­tion TVH (Tie- ja vesi­ra­ken­nus­lai­tos). Sata­maa perus­kor­ja­taan par­hail­laan vuo­sien 2023–24 aikana.

Pilk­ki­ki­sat ja nap­pu­la­hiih­dot Jäälissä.
Koko per­heen tal­vi­ta­pah­tu­maa vie­te­tään Jää­lin­ma­jal­la sun­nun­tai­na 19.3. kel­lo 12–14 väli­se­nä aika­na. Ohjel­mas­sa on pilk­ki­kil­pai­lut ja nap­pu­la­hiih­dot sekä Jää­lin­jär­ven tilan­teen esit­te­lyäs, hoi­jak­kaa, poroa­je­lua ja arpa­jai­set. Sop­pa­ty­kis­tä tar­joil­laan her­ne­keit­toa, ja myyn­nis­sä on mui­ta perin­tei­siä tal­vi­ta­pah­tu­man herk­ku­ja. Tapah­tu­ma on LC Jää­lin, Jää­lin asu­ka­syh­dis­tyk­sen ja Kiimingin–Jäälin vesien­hoi­to­yh­dis­tyk­sen yhte­nä järjestämä.

Iso turs­ka on ennätyskala.
Ennä­tys­ka­la­lau­ta­kun­ta hyväk­syi kulu­neen vuo­den aika­na nel­jä uut­ta Suo­men ennä­tys­tä. Uusia ennä­tys­ka­lo­ja ovat turs­ka 29,55 kg, pasu­ri 0,980 kg sekä 26 cm nah­kiai­nen (jär­vi­muo­to) ja 7,2 cm idän­sie­rain­tok­ko, joka on koko­naan uusi laji Suo­men ennätyskalalistalla.

Turs­ka oli 1980-luvul­la taval­li­nen saa­lis­ka­la ran­ni­kol­lam­me. Nyky­ään nii­tä saa­daan ran­ni­kol­tam­me saa­liik­si har­vak­sel­taan, mut­ta Ahve­nan­maan vesil­lä se on hie­man ylei­sem­pi. Vii­me tou­ko­kuus­sa Luon­non­va­ra­kes­kuk­sen ja Ahve­nan­maan maa­kun­nan hal­li­tuk­sen tut­ki­mus­hank­kees­sa saa­tiin ver­kol­la 141 cm ja 29,55 kg turs­ka, joka oli itse asias­sa vie­lä­kin pai­na­vam­pi, sil­lä kala pun­nit­tiin vas­ta perattuna.

Ennä­tys­ka­la­lau­ta­kun­ta teki hel­mi­kuun kokouk­ses­sa his­to­rial­li­sen pää­tök­sen avaa­mal­la koko­naan uudet ainoas­taan kalo­jen pituu­teen perus­tu­vat sar­jat. Uudet sar­jat ja nii­den ilmoi­tus­ra­jat ovat: ahven 50 cm, har­jus 58 cm, karp­pi 90 cm, kuha 100 cm ja hau­ki 120 cm.

Tak­siy­rit­tä­jil­le tunnustusta.
Tak­sia­la on ollut vii­me aikoi­na mel­koi­ses­sa ryö­py­tyk­ses­sä. Mut­ta ei kaik­ki ole huo­nos­ti. Suo­ma­lai­sen Työn Liit­to on myön­tä­nyt Lähi­tak­sin kai­kil­le noin tuhan­nel­le brän­din alla aja­val­le yrit­tä­jäl­le Avain­lip­pu-tun­nuk­sen osoi­tuk­se­na Suo­mes­sa tuo­te­tul­le ja Suo­mes­sa työl­lis­tä­väl­le pal­ve­lul­le. Lähi­tak­si on yksi Suo­men suu­rim­mis­ta tak­si­vä­li­tys­yh­tiöis­tä noin 1300 tak­sil­la ja 3000 kul­jet­ta­jal­la. Lähi­tak­si Oy väli­tys­yh­tiö­nä sai Avain­li­pun vuon­na 2019.

Kirjas­toauton mat­kas­sa Jäälissä.
Tors­tai­na 16.3.2023 klo 15–18.30 jär­jes­tet­tä­vä Päi­vä kir­jas­toau­ton mat­kas­sa –tapah­tu­ma tuo koko Suo­mel­le mah­dol­li­suu­den tutus­tua Oulun uuden kir­jas­toau­ton toi­min­taan 5G:n väli­tyk­sel­lä. Tapah­tu­maa voi seu­ra­ta Oulun kau­pun­gin­kir­jas­ton YouTube-kanavalla.

Lähe­tyk­sen aika­na stu­dios­sa kir­jas­ton Han­ne, Kas­pe­ri ja Pau­lii­na juon­ta­vat kom­men­toi­den mat­kaa. Lisäk­si he vink­kaa­vat kir­jo­ja ja ker­to­vat kir­jas­toau­to Kau­nos­ta. Samal­la voi seu­ra­ta live­ku­vaa Kau­non ulko­ka­me­rois­ta ja pysä­keil­lä palau­tus­ka­me­ras­ta. Kau­noa ja Kau­non hen­ki­lö­kun­taa voi tul­la ter­veh­ti­mään kai­kil­la pysä­keil­lä. Kau­no läh­tee liik­keel­le kel­lo 15, pysäh­tyy Jää­lin kou­lun pysä­kil­lä kel­lo 15.30–16, ete­nee sii­tä Rus­kon City­mar­ke­tin ja Oulu­hal­lin kaut­ta Teat­te­rin pysä­kil­le, jon­ka jäl­keen lähe­tys päättyy.

Kuusi­saa­ri muut­tuu jäl­leen tal­ven ihmemaaksi.
Oulun Kuusi­saa­res­sa jär­jes­te­tään jäl­leen koko per­heen tal­vi­ta­pah­tu­ma. Lau­an­tai­na 18.3. klo 11–14 per­heet voi­vat tutus­tua eri­lai­siin talvilajeihin.

Suun­nit­te­lu­ryh­män puheen­joh­ta­ja Pasi Vir­ta ker­too, että tapah­tu­mas­ta on tul­lut suo­sit­tu, sil­lä vii­me vuon­na lähes 1 000 inno­kas­ta las­ta ja aikuis­ta oli tapah­tu­mas­sa muka­na. Luvas­sa on jäl­leen mm ponia­je­lua ja las­ten kes­kuu­des­sa suo­sit­tua kep­pi­hep­pai­lua. Uutuu­te­na on las­ten sprint­ti­hiih­to­ki­sa. Ja mikä­li per­heen pie­ni­mi­pien nal­le on louk­kaan­tu­nut tai sai­ras, Kuusi­saa­res­sa löy­tyy apu näi­hin­kin vai­voi­hin. Mäen­las­kua­kin har­ras­te­taan ilman ikä­ra­jo­ja, oma liu­ku­ri mukaan! Kuusi­saa­ren tal­vi­ta­pah­tu­mas­sa pää­see ihas­te­le­maan myös paloau­toa (häly­tys­va­roi­tus!), polii­sin ja Lii­ken­ne­tur­van edus­ta­jat ovat pai­kal­la koko tapah­tu­man ajan.” Janoa ja näl­kää voi tal­tut­taa puffe­tis­sa, jos­ta löy­tyy juo­ta­van lisäk­si aina­kin mak­ka­raa ja munk­ke­ja. Vain puffe­tis­sa tar­vit­see rahaa, mak­sut hoi­tu­vat käteisellä.

Vii­det­tä ker­taa jär­jes­tet­tä­vän tapah­tu­man jär­jes­tä­vät yhteis­työs­sä oulu­lai­set Lions-klu­bit, Kii­min­gin gril­li, Hal­pa-Hal­li ja Oulun kaupunki.

Las­ten­lau­an­tai Iissä.
Iin kir­jas­tos­sa vie­te­tään las­ten­lau­an­tai­ta. Kel­lo 10–13 välil­lä Iin Nät­te­po­ris­sa jär­jes­te­tään haus­kaa ohjel­maa koko per­heel­le. Luvas­sa on muun muas­sa ongin­taa, askar­te­lua, luon­to­pol­ku sekä lelu­vaa­lit. Her­ku­tel­la käteis­mak­sua vas­taan voi Hami­nan kou­lun 5B-luo­kan pitä­mäs­sä kah­vi­las­sa, jon­ka tuo­tot mene­vät 5B:n luokkaretkirahastoon.

Kel­lo 13 audi­to­rios­sa esiin­tyy myös tai­ku­ri Roo­pe Yli­ta­lo, joka shown­sa päät­teek­si jakaa lap­sil­le ilmapallohahmoja.

Las­ten­lau­an­tai­hin on vapaa pää­sy, ja sen jär­jes­tä­vät yhteis­työs­sä Iin kir­jas­to ja MLL Iin pai­kal­li­syh­dis­tys ry.

TUTUSTU RANTAPOHJAN TILAUSTARJOUKSIIN TÄSTÄ