RoPo tyly vie­ras Hau­Pal­le

Muka­vas­sa voit­to­put­kes­sa ollut Hau­Pan mies­ten edus­tus­jouk­kue jou­tui pet­ty­mään sun­nun­tai­na vii­mei­ses­sä otte­lus­saan ennen tau­koa. Rova­nie­me­läi­nen RoPo haki kaik­ki tar­jol­la olleet pis­teet Kes­kus­ken­täl­tä 0–1 voi­tol­la ja osoit­tau­tui näin Hau­Pal­le tämän kau­den osal­ta vai­keak­si vas­tus­ta­jak­si.

Otte­lun ensim­mäi­nen puo­liai­ka oli Hau­Pan hal­lin­taa. RoPo onnis­tui han­ka­loit­ta­maan koti­jouk­ku­een peli­na­vaa­mis­ta präs­sil­lään, mut­ta sen pur­kau­tues­sa tilaa löy­tyi rei­lus­ti teh­dä rat­kai­su­ja puo­lus­tus­lin­jan mur­ta­mi­sek­si. Hyök­käys­ten terä­vyys kui­ten­kin puut­tui ja par­haim­mat tilat kuih­tui­vat pit­kiin kul­je­tuk­siin, tai muu­ten yli­mää­räi­siin pal­lo­kos­ke­tuk­siin. Hau­Pa loi parem­mat maa­li­pai­kat, mut­ta tauol­le men­tiin 0–0 luke­mis­sa.

Toi­sen jak­son alku­puo­lel­la RoPo sai hyvän pai­ne­jak­son ja koti­jouk­ku­een muu­ten hyvä koko jouk­ku­een puo­lus­tus­pe­li seko­si het­kek­si. Etäi­syy­det kas­voi­vat lii­an isoik­si ja tämä mah­dol­lis­ti vie­rai­den pidem­mät hyök­käyk­set. Pai­ne­jak­so päät­tyi otte­lun rat­kai­sun tuo­nee­seen voit­to­maa­liin tun­nin koh­dal­la. RoPo toi­mit­ti pal­lon Hau­Pan maa­lin edus­tal­le, mis­sä käy­tiin useam­pi hie­man epä­sel­vä­kin kak­sin­kamp­pai­lu. Rik­kei­tä niis­tä ei kui­ten­kaan vihel­let­ty ja lopul­ta 16-alu­een rajal­le pudon­neen pur­ku­pal­lon tykit­ti tol­pan kaut­ta maa­liin vie­rai­den Jere­mias Fisk.

Maa­lin jäl­keen pelin hen­ki oli sel­vä. RoPo mie­hit­ti puo­lus­tus­muu­rin­sa lähel­le maa­li­aan ja Hau­Pa pyr­ki löy­tä­mään kei­not lin­jan mur­ta­mi­sek­si. Koti­jouk­kue ei kui­ten­kaan kyen­nyt par­haim­paan­sa ja mur­to­y­ri­tyk­sis­tä puut­tui aiem­mis­sa otte­luis­sa tar­vit­taes­sa esiin tul­lut moni­puo­li­suus.

– Isom­pia ongel­mia ei puo­lus­tuk­sel­li­ses­ti ollut, mut­ta har­mit­ta­vas­ti se ei nyt pis­teil­le riit­tä­nyt, sanai­li Hau­Pan Alek­si Autio­nie­mi otte­lun jäl­keen.

– Lopun kiris­sä vai­kut­ti ole­van myös tur­haa puris­tus­ta, Autio­nie­mi har­mit­te­li.

Hau­Pal­la tau­ko peleis­tä

Hau­Pan mies­ten kevät­kier­ros alkoi yskäh­del­len, mut­ta tämän jäl­keen peli rul­la­si muka­vas­ti joh­taen vii­den otte­lun voit­to­put­keen. Lisäk­si kau­den alku­puo­lis­koa värit­ti­vät lukui­sat pois­sao­lot ja sitä myö­ten muu­tok­set kokoon­pa­nos­sa. Tämä muo­dos­tui kui­ten­kin ajoit­tain voi­ma­va­rak­si ja osal­taan myös kan­nat­te­li voit­to­put­keen.

Hau­Pan osal­ta Poh­jois-Suo­men Kol­mo­nen jat­kuu pelien osal­ta 3.8 Sodan­ky­läs­sä.