Raken­ta­ja­mes­sut Ouluhallissa

Raken­ta­ja 2021 ‑tapah­tu­ma koko­aa lukui­sia raken­ta­mi­sen, remon­toin­nin sekä sisus­tuk­sen asian­tun­ti­joi­ta ja näyt­teil­lea­set­ta­jia Oulu­hal­liin vii­kon­lop­pu­na. Kysees­sä on raken­ta­mi­sen ja asu­mi­sen suu­rin tapah­tu­ma Pohjois-Suomessa.

Tapah­tu­ma on Poh­jois-Suo­men Mes­su­jen ensim­mäi­nen mes­su­ta­pah­tu­ma koro­na­pan­de­mian aika­na, ja ter­veys­tur­val­li­suus huo­mioi­daan järjestelyissä.

– Oulu­hal­lin suu­ri koko takaa mes­su­vie­rail­le mah­dol­li­suu­den tur­va­vä­lien pitä­mi­seen, käsien desin­fioin­tiai­net­ta on rei­lus­ti tar­jol­la ja suo­sit­te­lem­me kas­vo­mas­kin käyt­töä tapah­tu­ma-alu­eel­la, ker­too Poh­jois-Suo­men Mes­su­jen toi­mi­tus­joh­ta­ja Anna Tien­syr­jä.

Mes­sua­lu­eel­la on ohjel­maa myös per­heen pienimmille.

Poh­jois-Suo­men Mes­sut ry täyt­tää tänä vuon­na 70 vuot­ta. Juh­la­vuo­den kun­niak­si Raken­ta­ja 2021 Oulu ‑mes­su­ta­pah­tu­mas­sa ja Poh­jois-Suo­men Mes­su­jen sosi­aa­li­sis­sa mediois­sa pää­see tutus­tu­maan myös yhdis­tyk­sen historiaan.

Raken­ta­ja 2021 ‑tapah­tu­ma Oulu­hal­lis­sa 24.–26. syys­kuu­ta pe klo 12–18, la klo 10–18 ja su klo 10–16.